Legal Alerts / 8 Dec 2017

Legal Alert – US Department of Justice Announced Revised Corporate Enforcement Policy Affecting Corruption Sanctions

The US Department of Justice announced a new FCPA Corporate Enforcement Policy that will affect companies’ investigations under the US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). This revised policy confirms and builds on the FCPA Pilot Program that has been in effect since April 2016. It also defines the criteria under which charges against companies can be released from charges or have their penalty charges reduced, if qualified. This requires, however, that companies self-report these violations and cooperate with the authorities. This new policy tries to make self-reporting more attractive and encourage companies to report any misconduct situations to the Department of Justice.

 

Alert in Finnish

YHDYSVALTOJEN OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISI SUUNTAVIIVAT YRITYSTEN VAPAUTTAMISEKSI SEURAAMUKSISTA KORRUPTIORIKKOMUKSISSA

 

Yhdysvaltojen oikeusministeriö on julkaissut 29.11.2017 ohjeistuksen ulkomaisen korruptiontorjuntalain (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) soveltamisesta. Uudessa ohjeistuksessa määritellään kriteerit, joiden täyttyessä yritykset voidaan vapauttaa syytteistä tai niiden maksettavaksi tulevia sakkoja voidaan alentaa. Edellytyksenä on, että yritykset itse raportoivat toiminnassaan havaituista lahjontasäännösten rikkomuksista sekä tekevät asian tutkinnassa yhteistyötä viranomaisten kanssa. Soveltamisohje vakinaistaa oikeusministeriön alun perin huhtikuussa 2016 pilotoimat lieventämiskäytännöt sekä laajentaa niitä entisestään. Uuden käytännön tavoitteena on kannustaa yrityksiä ilmoittamaan oikeusministeriölle oma-aloitteisesti toiminnassaan havaitusta väärinkäytöksistä.

Asian tausta

FCPA on Yhdysvalloissa vuonna 1977 hyväksytty laki, joka kieltää ulkomaisiin virkamiehiin kohdistuvan lahjonnan kansainvälisissä liikesuhteissa. Yhdysvaltalaisten henkilöiden ja yritysten lisäksi lakia voidaan soveltaa ulkomaisiin henkilöihin ja yrityksiin, jotka toimivat Yhdysvaltojen alueella (alueellinen toimivalta). FCPA:n määräysten rikkomisesta seuraavat sanktiot voivat nousta jopa satoihin miljooniin dollareihin. Myös suomalaiset yritykset voivat joutua sanktioiden kohteeksi, mikäli ne eivät noudata FCPA:n säännöksiä toimiessaan Yhdysvalloissa.

Soveltamisohjeen keskeinen sisältö – mahdollisuus vapautua syytteistä ja sakoista

Uuden soveltamisohjeen mukaan oikeusministeriö ei ryhdy täytäntöönpanotoimiin FCPA:n rikkomisen perusteella sellaisia yrityksiä vastaan, jotka:

  • tuovat itse vapaaehtoisesti esiin rikkomukset kohtuullisen nopeasti niiden ilmitulon jälkeen
  • tekevät viranomaisten kanssa täysipainoista yhteistyötä asian tutkinnassa
  • toteuttavat oikea-aikaiset ja asianmukaiset korjaavat toimenpiteet ja
  • luopuvat kaikesta rikkomusten tuottamasta hyödystä.

Yritystä ei kuitenkaan vapauteta syytteistä, jos asiassa katsotaan olevan “raskauttavia olosuhteita”, kuten yrityksen ylimmän johdon osallistuminen väärinkäytökseen, rikkomuksen tuottama merkittävä hyöty yritykselle, väärinkäytöksen leviäminen syvälle yrityksen rakenteissa tai rikoksen uusiminen. Oikeusministeriö tulee julkistamaan kaikki syytteistä vapauttamista koskevat päätökset.

Vaikka asiassa katsottaisiinkin olevan raskauttavia olosuhteita, oikeusministeriö voi ohjeen mukaan suositella tuomioistuimelle 50 prosentin alennusta tuomittaviin sakkoihin sellaisten yritysten kohdalla, jotka muutoin täyttävät edellä mainitut vapauttamiskriteerit ja jotka eivät ole rikoksen uusijoita. Yrityksille ei yleensä määrätä valvontaan , jos ne ovat implementoineet tehokkaan compliance -ohjelman. Yrityksille, jotka eivät oma-aloitteisesti raportoi rikkomuksiaan, mutta tekevät yhteistyötä asian tutkinnassa ja toteuttavat kaikki korjaavat toimenpiteet, on vastaavasti mahdollisuus 25 prosentin sakkoalennukseen. Soveltamisohjeessa määritellään tarkemmin, kuinka oikeusministeriö arvioi vapautuksen ja sakkoalennusten kannalta olennaisten kriteerien, kuten “vapaaehtoisen raportoinnin”, “oikea-aikaisten ja asianmukaisten korjaavien toimenpiteiden” sekä “tehokkaan compliance-ohjelman” täyttymistä.

Seuraamuksista vapautuminen edelleen arvionvaraista

Vaikka uusi soveltamisohje tuokin kaivattua selkeyttä arviointikriteereihin ja mahdollistaa merkittäviä etuja väärinkäytöksistä vapaaehtoisesti raportoiville yrityksille, liittyy prosessiin kuitenkin vielä useita epävarmuustekijöitä. Oikeusministeriöllä säilyy edelleen laaja harkintavalta sen arvioimiseksi, antaako yksittäinen tapaus aihetta syytteistä vapauttamiselle. Lisäksi uusi soveltamisohje koskee vain oikeusministeriötä eikä Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita ja pörssiyhtiöitä valvovaa elintä Securities and Exchange Commissionia (SEC). SEC pidättää edelleen itsellään oikeuden ryhtyä rinnakkaisiin täytäntöönpanotoimiin, vaikka oikeusministeriö olisikin vapauttanut yrityksen syytteistä.

Kaiken kaikkiaan soveltamisohje korostaa nopeaa ja asianmukaista puuttumista yrityksissä havaittuihin väärinkäytöksiin ja havainnollistaa entisestään, kuinka tärkeitä tehokas compliance-ohjelma sekä toimivat sisäiset tutkintakäytännöt ovat kansainvälisessä ympäristössä toimiville yrityksille.

Asiantuntijamme vastaavat mielellään mahdollisiin aihetta koskeviin kysymyksiin ja auttavat esimerkiksi sen arvioimisessa, millaisissa tilanteissa Yhdysvaltojen korruptiontorjuntalain säännökset voivat tulla sovellettavaksi suomalaisiin yrityksiin. Voitte olla yhteydessä alla mainittuihin Boreniuksen asianajajiin tai niihin henkilöihin, joiden kanssa tavallisesti työskentelette.

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook