Allmännä villkor

Dessa allmänna villkor tillämpas på de tjänster som erbjuds Borenius Advokatbyrå Ab:s (”Borenius Finland”) och/eller Borenius Attorneys P.C.:s (”Borenius New York”) klienter. I dessa allmänna villkor avser ”Borenius” eller ”vi” det respektive kontor (bolag) med vilken klienten kommit överens om uppdraget. Dessa allmänna villkor åsidosätter klientens eventuella allmänna villkor, om inte annat skriftligen har avtalats med klienten med avseende på ett enskilt uppdrag. Vid eventuella motstridigheter mellan dessa allmänna villkor och ett avtal om uppdrag som ingåtts med klienten skall det sistnämnda gälla.

1. Hantering av uppdrag

Klienten avtalar alltid om uppdraget med Borenius respektive kontor (Borenius Finland och/eller Borenius New York) och inte med någon enskild naturlig person. Borenius delägare och personal har inget personligt ansvar gentemot klienten, om inte annat föreskrivs av tvingande lagstiftning.

För samtliga uppdrag anvisas en ansvarig delägare. Den ansvariga delägaren avgör behovet av interna personal- och andra resurser enligt vad klienten och Borenius har kommit överens om i samband med uppdraget.

Anlitande av externa experter, såsom advokatbyråer i andra jurisdiktioner, förutsätter alltid klientens förhandssamtycke. Borenius ansvarar inte för arvoden eller utgifter som debiteras av dessa.

2. Tjänster

I början av varje uppdrag avtalas vanligtvis om de tjänster som ingår i uppdraget samt om Borenius roll i uppdraget. Omfattningen av tjänsterna kan därefter ändras, ökas eller minskas. Ifall det sker förändringar i till uppdraget hörande tjänster eller i Borenius roll, kan detta separat och skriftligen bekräftas till klienten på förfrågan av klienten.

De juridiska tjänster som Borenius erbjuder åt sina klienter är endast baserade på de fakta och anvisningar som erhållits i det aktuella uppdraget och skall inte användas för något annat ändamål.

Våra tjänster täcker endast juridisk rådgivning. Vi erbjuder även skatterådgivning samt bedömning av eventuella skattekonsekvenser och relaterad rådgivning, om så specifikt avtalats. Våra tjänster täcker inte rådgivning i andra ärenden såsom frågor i anslutning till ekonomi, teknik, bokföring eller miljö.

Våra jurister är kvalificerade att ge råd i juridiska frågor endast med avseende på det land varifrån de har examen eller licens utfärdad på basis av examen. På basis av vår erfarenhet av juridiska frågor i allmänhet, kan vi även ge råd i juridiska ärenden som avser andra jurisdiktioner, men sådana råd utgör inte juridisk rådgivning och vi tar inget ansvar för dessa synpunkter.

För att kunna ge ändamålsenlig juridisk rådgivning förutsätter vi att klienten har gett oss all relevant information som gäller uppdraget och att klienten upplyser oss om eventuella ändringar som gäller sådan information.

3. Arvoden och fakturering

Om annat inte har avtalas, bestäms våra arvoden på basis av bl.a. följande: (i) nedlagd tid, (ii) behövlig kompetens, erfarenhet och nödvändiga resurser, (iii) uppdragets ekonomiska intresse, (iv) eventuella risker som anknyter till uppdraget, samt (v) hur brådskande uppdraget är.

Våra arvoden påverkas inte av huruvida klientens försäkring (rättsskyddsförsäkring eller annan försäkring) täcker dessa eller om motparten i ett tvistemål åläggs att ersätta dessa. Vi fakturerar direkt våra klienter också i fall där advokatkostnaderna ersätts av en tredje part.

En eventuell uppskattning av vårt arvode är alltid riktgivande och baserar sig på den information som var tillgänglig vid tidpunkten då uppskattningen gavs. Våra uppskattningar är inte bindande om inte annat avtalas skriftligen.

Vi har rätt att vidta sådana åtgärder som är nödvändiga eller behövliga för att utföra uppdraget. Vi har även rätt att godkänna på klientens vägnar skäliga kostnader som anknyter till uppdraget om annat inte avtalats.

Vi fakturerar månadsvis om annat inte avtalatas. Fakturans betalningstid är 10 dagar.

Möjlig mervärdesskatt (”moms”) enligt tillämplig skattesats samt ett allmänt kostnadstillägg om 4 % läggs till fakturan. Tillägget täcker allmänna kontorskostnader som uppkommer vid skötslen av uppdraget. I rättegångsuppdrag vid finska domstolar kan ett dylikt tillägg inte krävas av motparten. Utöver arvoden och det allmänna tillägget fakturerar vi våra direkta externa kostnader som relaterar till uppdraget.

Ifall klienten tvingas avdra skatt eller någon annan avgift från sin betalning, är den tilläggskostnad som detta medför på klientens ansvar. Klienten skall alltid betala sin faktura till Borenius till fullt belopp.

Vi debiterar dröjsmålsränta på försenade betalningar enligt en räntesats om 10 % per år.

4. Jäv

Vi utför alltid en intern jävskontroll före vi tar emot ett uppdrag.

Trots jävskontrollen kan det uppstå situationer där vi inte kan företräda klienten i ett pågående eller kommande uppdrag. I sådana situationer följer vi tillämpliga advokatregler.

5. Kommunikation och dokument

E-postmeddelanden kan blockeras av vårt e-postsäkerhetssystem, och vi rekommenderar att klienten följer upp viktiga e-postmeddelanden per telefon eller genom andra kommunikationsmedel. Vi använder en skyddad e-postförbindelse ifall klienten förutsätter detta. Allt material och andra skriftliga meddelanden som tillställs klienten kan levereras genom elektroniska kommunikationsmedel.

Våra kontor använder gemensamma informationssystem (som inbegriper program för e-post, dokumenthantering, verksamhetsstyrning och kundadministration), vilka innehåller information om uppdrag samt anknytande dokument. Våra kontor följer allmänt godkända datasäkerhetsåtgärder.

6. Identifiering av klienter (Know Your Customer, KYC)

På grund av lagstiftning som avser förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism är vi skyldiga att identifiera våra klienter samt klienters representanter och verkliga förmånstagare. I vissa situationer är vi även skyldiga att utreda ursprunget till kundens medel. Vi är även skyldiga att avböja ett uppdrag, avbryta dess utförande eller rapportera det till myndigheter om klienten inte ger oss nödvändig information eller om transaktionen är ovanlig eller det finns en misstanke om att medlen används för finansiering av terrorism eller penningtvätt, eller ifall klienten eller dennes affärer är föremål för sanktioner. I sådana fall går vår skyldighet att rapportera och informera myndigheterna om våra upptäckter före konfidentialitetsprincipen.

7. Momsuppgifter*

Vi kan i vissa fall tvingas uppge klientens mervärdeskattenummer och beloppen av uppköpen till skattemyndigheter.

8. Personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med lagstiftning tillämplig på personuppgiftsskydd (”Dataskyddslagar”) bl.a. i samband med klientens identifiering, jävskontroll, uppdragets utförande, skötande av kundrelationer samt för marknadsföringsändamål. Personer vars personuppgifter vi behandlar har enligt Dataskyddslagar rätt att få information om de personuppgifter som vi behandlar samt begära att vi korrigerar eller raderar dessa uppgifter.

9. Immateriella rättigheter och sekretess

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter som uppstår i samband med det advokatarbete som anknyter till uppdraget tillhör oss. Klienten har dock rätt att använda dessa för det ändamål som uppdraget avser.

Vi behandlar all information som ges till oss konfidentiellt och i enlighet med reglerna om god advokatsed.

Vi följer tillämplig värdepapperslagstiftning i uppdrag som berör offentligt noterade bolag. Vi följer vår byrås insiderföreskrifter och upprätthåller ett insiderregister då ett uppdrag så kräver.

Om klienten ber oss samarbeta eller godkänner ett samarbete med andra tjänsteleverantörer i samband med ett uppdrag, har vi rätt, om annat inte uttryckligen avtalats, att överlämna åt dem sådan konfidentiell information samt sådant material, som vi anser nödvändigt för skötseln av uppdraget.

10. Referenser

När en transaktion eller ett liknande arrangemang har blivit offentligt har vi rätt att på våra nätsidor och i marknadsföringsmaterial referera till uppdraget och till att vi representerat klienten i ärendet. En sådan referens kan endast innehålla information som redan är offentlig.*

11. Ans­vars­begräns­ning

Borenius och dess delägares sammanlagda ansvar gentemot en klient för skötseln av ett uppdrag (eller mot flera klienter om uppdraget sköts för flera klienters räkning) är begränsat till (i) 2 000 000 euro om vårt arvode (exklusive moms och direkta kostnader) överstiger 100 000 euro och till (ii) 1 000 000 euro om arvodet motsvarar eller är lägre än 100 000 euro (exklusive moms och direkta kostnader).*

Om någon annan rådgivare utöver Borenius har gett råd åt klienten i det uppdrag som lett till ett ersättningsansvar, är vårt ansvar alltid begränsat till vår proportionella del av helhetsskadan. Detta stycke begränsar inte tillämpningen av det föregåendet stycket.

Utöver den obligatoriska ansvarsförsäkringen som förutsätts av Finlands Advokatförbund har vi även tecknat en mer omfattande ansvarsförsäkring. Vårt ansvar begränsas i enlighet med villkoren i dessa villkors punkt om ansvarsbegränsning oberoende av villkoren i den ansvarsförsäkringen.

Vi rekommenderar att vår klient utreder sina möjligheter att få ersättning från sin rättsskyddsförsäkring eller någon annan försäkring. Vårt ansvar gentemot klienten skall sänkas med det belopp som klienten kan få ur en försäkring eller på basis av ett sådant avtal eller ersättningsåtagande i vilket klienten är part eller förmånstagare, om detta inte bryter mot avtalet mellan klienten och försäkringsgivaren eller en tredje part eller försämrar klientens rättigheter gentemot försäkringsgivaren eller en tredje part.*

Vi förbehåller oss rätten att begränsa vårt ansvar till en lägre summa än vad som stadgas ovan beträffande en särskild del av ett uppdrag.

Vi ansvarar inte för skada som uppkommer av att råd eller dokument som getts eller uppgjorts åt klienten används för ett annat ändamål än vad de ursprungligen var avsedda för.

Våra tjänster är avsedda endast för klienten och vi åtar oss inget ansvar gentemot tredje parter.

Vi ansvarar inte för arbete som vi införskaffat för skötseln av uppdraget av externa rådgivare som t.ex. andra advokatbyråer.

Villkor som begränsar advokatens personliga ansvar tillämpas endast i den omfattning som lagen tillåter.

12. Avslutande av uppdrag

Klienten kan avsluta uppdraget när som helst genom ett skriftligt meddelande därom till oss.

Vi har rätt att avsluta uppdraget om klienten inte har betalat vår faktura på dess förfallodag.

I enlighet med regler som berör advokater kan vi i vissa fall ha rätt eller skyldighet att avstå från uppdraget. Avslutande av uppdraget på denna grund kan inte betraktas som ett kontraktsbrott.

I samband med att uppdraget avslutas är klienten skyldig att betala arvodet för de tjänster som vi tillhandahållit fram till uppdragets avslutande. Klienten skall även ersätta våra utgifter som uppkommit på grund av skötseln av uppdraget.

13. Tillämplig lag

Finsk lag (med undantag för dess regler om lagval) skall tillämpas i förhållandet mellan klienten och Borenius.

På avtalsförhållandet mellan klienten och Borenius New York tillämpas lagen i delstaten New York (med undantag för dess regler om lagval).

14. Framförande av ersättningskrav *

Ett eventuellt ersättningskrav skall framställas till oss skriftligen inom 12 månader från att ni tog emot vårt råd eller från att uppdraget eller dess relevanta del kan anses ha avslutats, vilketdera än inträffar först.

Om klientens ersättningskrav gentemot Borenius baserar sig på ett anspråk gentemot klienten av en tredje part (inklusive myndighet), har vi rätt att svara på ett sådant anspråk av en tredje part samt vid behov förlikas på klientens vägnar, förutsatt att Borenius frigör klienten från det ansvar som uppkommit på grund av anspråket. Borenius har inget ersättningsansvar på grund av ett anspråk av en tredje part om klienten betalar, avtalar om eller vidtar andra åtgärder som avser anspråket utan vårt godkännande. Om klienten får ersättning av oss eller ur vår försäkring, skall klienten överföra regressrätten till oss eller till vår försäkringsgivare.

15. Tvister

Tvister som uppstår i anledning av uppdrags förhållande skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Centralhandelskammarens skiljedomsregler.

Skiljeförfarandets säte ska vara Helsingfors.

På arvodestvister som uppstår mellan klienten och Borenius New York skall reglerna för avdelningen för ändringssökande i den högsta rättsinstansen i delstaten New York tillämpas (vi tillställer dessa på förfrågan av klienten). På basis av dessa har klienten rätt att begära bindande skiljeförfarande för arvodestvister om arvodet är mellan 1 000 och 50 000 amerikanska dollar.

NOT: Punkterna eller delarna (*) märkta med asterisk tillämpas inte på uppdrag behandlade av Borenius New York. Version: 2018-3