Ajankohtaista/20.1.2021

Voiko rahoitusmarkkina edistää vastuullisuutta?

Kasvava ympäristötietoisuus ja halu toimia vastuullisesti on vaikuttanut vahvasti myös rahoitusmarkkinoihin ja on tuonut mukanaan uusia rahoitusinstrumentteja. Yksi suosituimmista uusista instrumenteista on vastuullisuuteen sidotut lainat (Sustainability Linked Loans). Vastuullisuuteen sidotut lainat ovat nostaneet suosiotaan viime vuosien aikana yritysten ollessa enenevissä määrin kiinnostuneita rahoituksensa vaikutuksista ympäristöön ja yleisesti yritysten halusta huomioida ESG-asiat paremmin. Lyhenne ESG tulee sanoista Environmental, Social and Governance ja tarkoittaa yritysten ympäristöön, sosiaalisen vastuuseen sekä hallintotapaan liittyviä asioita.

Mitä ovat vas­tuul­li­suu­teen sidotut lainat?

Vastuullisuuteen sidotut lainat tarkoittavat sitä, että lainanottaja sopii yhdessä lainanantajan kanssa tietyistä tavoitteista, jotka lainanottaja pyrkii laina-aikana saavuttamaan. Tavoitteita voi olla yhdestä viiteen, Suomessa tyypillisesti kahdesta kolmeen, ja tällaisia tavoitteita voivat esimerkiksi olla kasvihuonekaasujen vähentäminen, jätteen kierrätyksen lisääminen, työtapaturmien vähentyminen, suositteluindeksin saaminen tietylle tasolle tai ulkopuolisen arvioitsijan antama vastuullisuusluokitus. Valitut tavoitteet pohjaavat lainanottajan omiin ESG-tavoitteisiin ja tukevat siten myös lainanottajan ESG-tavoitteiden saavuttamista. Lainanottajan tulee raportoida lainanantajalle ennalta sovitussa muodossa tavoitteiden toteutumisesta sovituin aikavälein, yleensä vuosittain tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen toimittamisen yhteydessä.

Ajatuksena vastuullisuuteen sidotuissa lainoissa on, että vastuullisuuteen liittyvät lausekkeet rahoitussopimuksessa eivät itsellään voi aiheuttaa eräännyttämisperustetta vaan niillä on vaikutusta vain lainaan sovellettavaan marginaaliin. Mikäli lainanottaja saavuttaa kaikki sovitut tavoitteet, on lainasopimuksessa sovittu yleensä siitä, että lainan marginaali laskee hieman. Jos taas lainanottaja ei saavuta mitään sovittuja tavoitteita, nousee lainasta maksettava marginaali vastaavasti. Lainanottajan saavuttaessa vain osan tavoitteista, marginaali pysyy lähtötasolla. Tavoitteiden tulisi olla riittävän kunnianhimoisia ja vaatia lainanottajalta ponnisteluja niiden saavuttamiseksi, eikä olla itsestään selviä halvemman rahoituksen saamiseksi.

Useimmiten vastuullisuustavoitteet rahoitussopimuksissa on sidottu yhtiöiden vuosikertomuksessa raportoimiin vastuullisuuslukuihin ja joissakin tapauksissa lainanantajalle raportoitujen vastuullisuuslukujen on oltava tämän lisäksi kolmannen osapuolen vahvistamia.

Mihin vas­tuul­li­suu­teen sidottujen lainojen dokumentaatio pohjautuu?

Kasvavan kiinnostuksen myötä seuraavat rahoitusalan järjestöt ovat perustaneet yhdessä työryhmän kehittääkseen kestäviä rahoitusmuotoja: Asia Pacific Loan Market Association, Loan Market Association ja Loan Syndications and Trading Association. Vuonna 2018 työryhmä julkaisi ensimmäiset vihreän rahoituksen periaatteet (Green Loan Principles) ja seuraavana vuonna vastuullisuuteen sidottujen lainojen periaatteet (Sustainability Linked Loan Principles). Näiden lisäksi työryhmä on julkaissut lisäohjeistusta sekä sanastoa aiheeseen liittyen selventääkseen periaatteita ja yhdenmukaistaakseen dokumentaatiota.

Työryhmän julkaisemia periaatteita ja lisäohjeistuksia käytetään pohjana rahoitusdokumentaatiolle, mutta kyseiset ohjeistukset eivät kuitenkaan sisällä varsinaisia sanamuotoja tai lausekkeita pohjaksi, vaan nämä muodostuvat markkinan kehittyessä ja neuvotellaan aina sopimuksiin tapauskohtaisesti. Periaatteiden lisäksi EU:ssa 17.6.2020 hyväksytty taksonomia asetus tulee tuomaan myös osaltaan selkeyttä siihen, mikä voidaan katsoa vastuulliseksi, määrittämällä pidetäänkö jotakin taloudellista toimintaa ympäristön kannalta kestävänä. Yleisenä tavoitteena on saada jossain vaiheessa markkinalle standardidokumentaatiota ja sopimusmalleja vastuullisuuteen linkitettyjen lainojen pohjaksi, joita alan toimijat voisivat käyttää ja joiden avulla dokumentaatio yhdenmukaistuisi.

Vas­tuul­li­suu­teen sidottujen lainojen tulevaisuus

Erityisesti pörssiyhtiöt ovat olleet aktiivisia vastuullisuuteen sidottujen lainojen markkinalla, mutta kiinnostusta on viime aikoina nähty myös muidenkin yhtiöiden osalta esimerkiksi yrityskaupparahoituksissa ja kiinteistörahoituksessa. Koska ESG-asiat ovat nyt keskiössä ja yritykset ovat osoittaneet kasvavassa määrin kiinnostuneisuuttaan näihin asioihin voimme olettaa, että vastuullisuuteen sidotuista lainoista tulee ns. uusi normaali, ja olisi enemmänkin sääntö kuin poikkeus, että yritysten rahoitus olisi vastuullisuuteen sidottua.

Myös rahoituslaitokset panostavat nykyään huomattavasti enemmän rooliinsa kestävän rahoituksen tarjoajana ja vastuullisena toimijana, joten uskomme, että he haluavat jatkossa laajentaa tarjontaansa kestävän rahoituksen tuotteiden osalta ja rohkaista asiakkaitaan hakemaan rahoitusta vihreänä ja/tai vastuullisena. On hienoa nähdä, että meitä kaikkia koskevat ympäristö- ja vastuullisuusasiat huomioidaan myös rahoitusmarkkinoilla, jolloin yrityksillä on mahdollisuus edistää vastuullisuutta myös rahoitusratkaisuillaan. Tämä näkökulma on hyvä pitää mielessä, kun yrityksesi neuvottelee rahoituksesta seuraavan kerran.

Jos ylläesitetyt näkökulmat herättävät kysymyksiä tai haluat muutoin keskustella teemasta, rahoitukseen erikoistuneet asiantuntijamme keskustelevat mielellään kanssanne.