Legal Alerts/14 Mar 2014

Legal Alert – Finnish Act Implementing the AIFM Directive Enters Into Force (Legal Alert in FINNISH)

The Finnish Act implementing the EU Directive on Alternative Investment Fund Managers enters into force on 15 March 2014. The Act will be followed by a number of decrees which will stipulate further details i.a. in relation to disclosure requirements and marketing. The Act will include certain transitional rules i.a. in relation to the marketing of alternative investment funds in Finland.

Read below the legal alert in Finnish; a separate update in English will follow.

LAKI VAIH­TOEH­TO­RA­HAS­TO­JEN HOITAJISTA VOIMAAN

EU:n ns. AIFM-direktiiviin (Alternative Investment Fund Managers Directive) perustuva laki vaihtoehtorahastojen hoitajista tulee voimaan 15.3.2014. Lakiin liittyen tullaan antamaan vielä sitä täydentäviä asetuksia.

Laki edellyttää vaihtoehtorahastojen hoitajilta – esimerkiksi kommandiittiyhtiömuotoisten pääomarahastojen hallinnointiyhtiöiltä – hallinnoitujen varojen määrästä riippuen joko toimilupaa tai rekisteröitymistä. Vaihtoehtorahaston käsite on laaja ja voi kattaa oikeudellisesta muodosta riippumatta myös rakenteita, joita ei välttämättä yleisesti miellettäisi rahastoiksi.

Lain voimaantuloon ja sen siirtymäsäännöksiin liittyy useita aikarajoja, joiden huomioiminen on keskeistä alalla toimiville.

Vaihtoehtorahasto?
Vaihtoehtorahastolla tarkoitetaan oikeudellisesta muodosta (tai sen puuttumisesta) riippumatta yhteisöä tai muuta yhteistä sijoittamista, jossa varoja hankitaan (tai on hankittu) useilta sijoittajilta ja ne sijoitetaan määritellyn sijoituspolitiikan mukaisesti sijoittajien eduksi. Ns. UCITS-rahastot eivät ole vaihtoehtorahastoja, mutta sijoitusrahastolain mukaiset erikoissijoitusrahastot ovat. Rahasto voi olla myös sisäisesti hallinnoitu (esim. sijoitusyhtiö), jolloin rahasto on samalla myös oma hoitajansa.

Lakiin sisältyy erinäisiä poikkeuksia mm. joint venture –hankkeita ja laissa määriteltyjä holding-yhtiöitä koskien. Soveltamisalaan liittyy lukuisia tulkinnanvaraisuuksia, joita on arvioitava tapauskohtaisesti. Laki mahdollistaa tietyissä rajoissa sitovan tulkinnan hakemisen Fivalta, pääsääntöisesti tällaista päätöstä on kuitenkin haettava jo 22.4.2014 mennessä.

Toimilupa vai rekisteröityminen?
Yhden tai useamman vaihtoehtorahaston hoitajalta edellytetään lähtökohtaisesti toimilupaa, jota on haettava Finanssivalvonnalta viimeistään 22.7.2014. Jo tätä ennen laki edellyttää vaihtoehtorahaston hoitajalta toimenpiteitä. Toimilupavelvollisia koskeva sääntely ulottuu mm. säilytysyhteisövaatimuksesta ja palkitsemissääntelystä riskienhallintaa, arvonmääritystä ja ulkoistamista koskeviin sääntöihin. Listaamattomiin yhtiöihin sijoittavien rahastojen osalta säännellään myös kohdeyhtiöihin ja niissä käytettävään määräysvaltaan liittyviä seikkoja.

Vaihtoehtorahaston hoitaja ei kuitenkaan tarvitse toimilupaa vaan sen tulee rekisteröityä Finanssivalvonnan ylläpitämään rekisteriin, jos sen hoitamien vaihtoehtorahastojen varat ovat:
1) vivutuksella hankitut varat mukaan luettuna 100 miljoonaa tai alle; tai
2) 500 miljoonaa tai alle, kun varat ovat vivuttamattomia eikä yhdessäkään
rahastossa oikeutta vaatia lunastusta voida käyttää viiteen vuoteen
alkusijoituksesta lukien.

Rajoja tarkastellessa huomioidaan myös sellaisten rahastojen varat, joita hoidetaan sellaisen yhtiön kautta, johon hoitaja on sidoksissa yhteisen liikkeenjohdon tai määräysvallan taikka merkittävän suoran tai välillisen omistuksen perusteella. Varoissa ei ole kyse rahaston koosta vaan sen portfolion arvosta, jonka määrittämiseen (ja velkavivun käsitteeseen) liittyy tapauskohtaisesti arvioitavia yksityiskohtia.

Rekisteröitymisvelvollisia koskeva sääntely on merkittävästi toimilupavelvollisia rajoitetumpaa. Rekisteröitymisvelvollisiakin kuitenkin koskevat mm. tietyt raportointivelvollisuudet sekä rahastojen markkinointia koskevat säännökset. Myös rekisteröitymistä on haettava 22.7.2014 mennessä.

Siirtymäsäännökset
Laissa on siirtymäsäännöksiä, joihin liittyy myös toimiluvan tai rekisteröitymisen hakemista kiireellisempiä aikarajoja. Keskeisin siirtymäsäännös liittyy suljettuihin rahastoihin: vaihtoehtorahaston hoitajaa, joka hoitaa suljettua vaihtoehtorahastoa, joka ei ole tehnyt laissa tarkoitettuja “lisäinvestointeja” 22.7.2013 jälkeen, ei pidetä toimilupa– tai rekisteröintivelvollisena. Tällaisen vaihtoehtorahaston hoitajan tulee kuitenkin ilmoittaa rahaston hoitamisesta Finanssivalvonnalle viimeistään kuukauden kuluttua lain voimaantulosta.

Toinen keskeinen siirtymäsäännös koskee rahastojen markkinointia. Rahaston markkinointia saa pääsääntöisesti jatkaa 22.7.2014 asti, jos markkinointi on aloitettu ennen lain voimaantuloa ja Finanssivalvonnalle on tehty ilmoitus asiasta viimeistään kuukauden kuluttua lain voimaantulosta. Tämä koskee kuitenkin ainoastaan markkinointia ammattimaisille asiakkaille, ja ammattimaisen asiakkaan määrittely on olennaisesti suppeampi kuin mitä “ammattimaisella sijoittajalla” yleisessä kielenkäytössä ymmärretään. Monesta muusta yhteydestä poiketen myös markkinointi ymmärretään hyvin suppeasti, joten ennen lain voimaantuloa prosessin on täytynyt olla jo hyvin pitkällä, jotta markkinointia voidaan jatkaa ilman uuden lain mukaista menettelyä.

Markkinointi
Jatkossa vaihtoehtorahaston markkinointi tulee edellyttämään ilmoitusta Finanssivalvonnalle. Markkinointia ei saa aloittaa ennen Finanssivalvonnan ilmoitusta. Laki ja tulevat asetukset sääntelevät myös mm. ilmoituksen sisällön sekä markkinoinnin yhteydessä sijoittajille annettavat tiedot. Laki edellyttää myös rahanpesulain mukaista asiakkaiden (sijoittajien) tunnistamista.

Toimilupavelvollisia tulee koskemaan ns. EU-markkinointipassi, joka mahdollistaa rahaston markkinoinnin eri EU-maihin. Maakohtaisesti direktiivin implementoinnissa on kuitenkin eroja, joita voidaan yhä joutua arvioimaan tapauskohtaisesti. Venture capital –rahastoja hallinnoiville on mahdollinen myös ns. EUVeCa-rekisteröityminen, joka puolestaan tuo mukanaan osin erilaisen EU-markkinointipassin.

AIFM-laki rajoittaa monella tavoin rahastojen markkinointia ei-ammattimaisille asiakkaille. Lähtökohtaisesti rahastoa ei saa näille markkinoida ilman toimilupaa ja tätä tarkoitusta varten on laadittava erillinen avaintietoesite. Näitä ja muita rajoituksia koskevat kuitenkin poikkeuslupamahdollisuudet, joiden perusteista tullaan säätämään arviolta loppukuusta annettavilla asetuksilla. Poikkeusperusteiden lopullisella muodolla tulee olemaan ratkaiseva merkitys mm. venture capital – ja muiden pienempien rahastojen hallinnointiyhtiöille, joille toimiluvan hakeminen voi olla taloudellisestikin mahdottomuus ja joiden sijoittajakunnassa ratkaisevassa roolissa voivat olla myös ei-ammattimaiset asiakkaat.

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook

Categories

Additional information

Paulus Hidén

Partner

Helsinki

Jyrki Tähtinen

Senior Partner

Helsinki