Legal Alerts/24 Nov 2014

Legal Alert – End of Certain Significant Tax Litigation Cases concerning Carried Interest Paid by Swedish Private Equity Funds (Legal Alert in Finnish)

In the tax case relating to NC Advisory AB, followed with interest by the European private equity community, the Swedish Supreme Administrative Court has decided not to grant leave to appeal. Therefore, the previous taxpayer-friendly ruling by the Administrative Court of Appeal remains final, and the claim by the Swedish Tax Agency to re-allocate the carried interest as taxable income of the advisory company and as salary of its employees did not succeed. The Swedish Tax Agency has announced that it will drop all the other cases pursued on the same grounds. The NC Advisory AB decision is a landmark ruling as it emphasizes how the legal structures and agreements utilized had to be followed in the case at hand, and that possibilities to re-characterize transactions and legal structures for tax purposes would require very strong evidence by the tax authorities.

Read below the legal alert in Finnish.

PÄÄTÖS MERKITTÄVIIN RUOTSALAISTEN PÄÄ­OMA­RA­HAS­TO­JEN VOITTO-OSUUKSIA KOSKEVIIN VE­RO­PRO­SES­SEI­HIN

Ruotsin verottaja on useita vuosia kestäneissä ja useisiin pääomasijoitusyhtiöihin kohdistuneissa hallintoprosesseissa haastanut pääomarahastojen maksamien voitto-osuuksien (ns. carried interest) verokohtelun. Viime vuoden joulukuun 19. päivänä saatiin Ruotsin toisen asteen hallinto-oikeuden tuomio NC Advisory AB –nimisen neuvonantajayhtiön ja käytännössä samalla sen työntekijöiden verotusta koskien (asianumero 8755–8764-12). Tämä verovelvollismyönteinen ratkaisu on nyt jäänyt lopulliseksi, sillä Ruotsin korkein hallinto-oikeus päätti 5.11.2014, ettei se myönnä valituslupaa asiassa. Samalla useita muitakin pääomarahastoja koskevat vastaavat jutut saivat käytännössä päätöksen Ruotsin veroviranomaisen (Skatteverket) julkistettua 14.11.2014 tiedon, että se vetäytyy NC Advisory AB:n asiassa annetun ratkaisun nojalla myös muista vastaavilla perusteilla ajamistaan jutuista.

Kansainvälisen pääomasijoitusalan mielenkiinnolla seuraamassa NC Advisory AB:n tapauksessa tarkastelun kohteena olivat pääomarahastojen niin sanotuille Initial Limited Partner -yhtiöille (“ILP-yhtiöt”) maksamat carried interest -suoritukset. Kyseisissä rahastorakenteissa voitto-osuuksia on siis maksettu nimenomaan ILP-yhtiöille, jotka ovat olleet rahastojen avainhenkilöiden välillisessä omistuksessa. ILP-yhtiöt ovat puolestaan omistaneet rahastojen vastuunalaisina yhtiömiehinä toimineet yhtiöt (“GP-yhtiöt”). GP-yhtiöt ovat alalle tavanomaiseen tapaan käyttäneet apunaan neuvonantajayhtiötä, NC Advisory AB:ta, jolle on maksettu tehtävästä erillistä korvausta ja jonka palveluksessa mm. avainhenkilöt ovat olleet. Kyseisissä rahastorakenteissa voitto-osuutta on voinut kulkeutua ILP:eistä ylöspäin niiden emoyhtiöille eli avainhenkilöiden suoraan tai välillisesti omistamille holdingyhtiöille, joskin osa ILP-yhtiöiden saamista voitto-osuuksista on kuitenkin jaettu voitonjakolainan tuottojen muodossa neuvonantajayhtiön eräille muille työntekijöille (jotka olivat maksaneet preemiota tästä tuottomahdollisuudestaan).

Ruotsin Skatteverket esitti jutussa näkemyksenään, että rahastojen avainhenkilöille ja neuvonantajayhtiön eräille muille työntekijöille mahdollisesti päätyvä carried interest on todellisuudessa perustunut näiden henkilöiden työpanokseen neuvonantajayhtiössä, ja että carried interest olisi siitä syystä tullut verottaa neuvonantajayhtiön tulona ja näiden henkilöiden palkkatulona. Palkkatulona käsittelemisen vuoksi siitä olisi tullut suorittaa myös sosiaalivakuutusmaksuja. Skatteverket ei nähnyt perustelluksi, että carried interest olisi voitu sopimusten perusteella ohjata ILP-yhtiöille, joilla ei sen näkemyksen mukaan ollut tehtäviä rahastorakenteessa eikä edes työntekijöitä. Veroviranomainen katsoi siten perustelluksi poiketa rakenteen yksityisoikeudellisesta muodosta, solmituista sopimuksista ja niiden osoittamista tulovirroista.

Toisen asteen hallinto-oikeus ei kuitenkaan hyväksynyt Skatteverketin esittämää näyttöä ja näkemyksiä vaan katsoi, että verotus on toimitettava neuvonantajayhtiön antamien alkuperäisten veroilmoitusten mukaisesti.

Toisen asteen hallinto-oikeuden lopullinen tuomio on pääomasijoitusalalle merkittävä, sillä sen voi katsoa olevan selkeä osoitus siitä, ettei oikeustoimia ja juridisia rakenteita voi Ruotsin verottajan esittämällä tavalla uudelleenluonnehtia ja sivuuttaa verotuksessa ainakaan tapauksessa vallinneissa olosuhteissa. Myös rahastoon liitännäisten yhtiöiden työntekijöiden on voitava toimia sijoittajan ominaisuudessa ja heille välillisesti kuuluvat tuotot on lähtökohtaisesti hyväksyttävä käytettyjen ja ulkopuolisten sijoittajien hyväksymien sopimusten mukaisessa muodossa, vaikka ne poikkeaisivatkin muille sijoittajille kuuluvista tuotoista. Veronkiertotyyppisten väitteiden menestymiselle on asetettava huomattavan korkea näyttökynnys.

Ruotsin Skatteverket on kuitenkin ilmoittanut, että veroriidat ja pääomasijoitusalaan kohdistuva tutkinta jatkuvat sellaisissa tapauksissa, joissa verottajan argumentaatio perustuu muihin aspekteihin kuin NC Advisory AB:n tapauksessa. Tällaisia aspekteja voivat Skatteverketin mukaan olla erityisesti ns. harvainyhtiöitä koskevat säännökset (“fåmansföretagsreglerna”), kiinteän toimipaikan muodostuminen Ruotsiin ulkomaisille rahastoille sekä voitto-osuuksien ohjaaminen ulkomaiseen sijoitusvakuutukseen.

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook

Categories

Additional information

Janne Juusela

Partner

Helsinki