Legal Alerts/11 Feb 2015

Legal Alert – New Foundations Act (Legal Alert in Finnish)

On 10 February 2015 the Finnish Parliament approved, with minor changes, the new Foundations Act (HE 166/2014). This new Act replaces the old Foundations Act enacted in 1930. The new Foundations Act seeks to make foundations’ operations as efficient, flexible and foreseeable as possible by removing unnecessary restrictions and reducing red tape.

The newly enacted legislation provides new procedural provisions as well as presumption clauses which will affect foundations’ operations, unless otherwise stipulated in their articles. In addition, the amount of non-mandatory provisions will increase. Please find a list of substantial changes introduced by the government bill in our previous Legal Alert – from 17 October 2014.

The new Foundations Act enters into force on 1 December 2015. Foundations have up to three years to conform with the new regulations and register any appropriate changes in their Articles.

Please see below the full legal alert in Finnish.

Säätiölain uudistaminen

Eduskunta hyväksyi 10.2.2015 muutettuna uuden säätiölain (HE 166/2014). Uusi säätiölaki tulee korvaamaan vanhan vuodelta 1930 olevan lain. Uuden lain tarkoituksena on taata mahdollisimman tehokas, joustava ja ennakoitava säätiötoiminta. Lakiuudistuksella halutaan poistaa säätiötoiminnan tarpeettomia rajoitteita ja toimintaan liittyvää hallinnollista taakkaa.

Laki tuo uusia menettelyjä ja olettamasäännöksiä, jotka vaikuttavat säätiöiden toimintaan, jollei näistä ole määrätty säätiön säännöissä toisin. Lisäksi sääntelyn tahdonvaltaisuus lisääntyy muun muassa siten, että säätiön perustaja voi säätiön säännöissä määritellä säätiölakia täydentäviä valvonta- ja oikeussuojakeinoja. Kirjoitimme aiemmin keskeisistä säätiölain tuomista muutoksista 17.10.2014 päivätyssä Legal Alert -ilmoituksessa.

Hallituksen esitys uudeksi säätiölaiksi eteni eduskunnassa valiokuntakäsittelyn kautta täysistuntoon. Valiokuntakäsittelyssä eduskunnan talousvaliokunta antoi hallituksen esityksestä lausunnon 4. joulukuuta 2014 (TaVL 42/2014). Lakivaliokunta kuuli useita säätiötoiminnan asian-tuntijoita ja antoi oman mietintönsä hallituksen esityksestä 23. tammikuuta 2015 (LaVM 20/2014). Mietinnössään lakivaliokunta teki joitain muutoksia ja täsmennyksiä hallituksen esittämään lakiin, jotka eduskunnan täysistunnossa hyväksyttiin lakivaliokunnan mietinnön mukaisesti.

Hyväksytyssä muodossaan uuteen säätiölakiin on hallituksen alkuperäiseen esitykseen verrattuna tehty seuraavat muutokset:

lisätty säätiön hallitusten jäsenten asuinpaikkaa koskeva säännös, jonka mukaan siinä tapauksessa, että hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan asuinpaikka on muualla kuin Suomessa, säätiölle on nimitettävä edustaja, jonka asuinpaikka sijaitsee Suomessa.
muokattu tilintarkastuskertomusta koskevaa sääntelyä siten, että tilintarkastajien tulee antaa nimenomainen lausunto siitä, onko säätiön tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa annettu säätiön toiminnasta tilikaudella tiedot, jotka ovat olennaisia säätiön tarkoitusta ja toimintamuotoja koskevien sääntömääräysten noudattamisen arvioimiseksi. Konsernitilinpäätöstä koskevaa pykälää on muutettu siten, että tytäryrityksen tilinpäätös saadaan jättää yhdistelemättä konsernitilinpäätökseen, jos yhdisteleminen on tarpeetonta oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi säätiön toiminnasta ja taloudellisesta asemasta ottaen kuitenkin huomioon lain säännökset säätiön tarkoituksesta ja toiminnasta.
täsmennetty säätiön purkautumiseen liittyvää velkojille tehtävää kuulutusta siten, että rekisteriviranomaisen tulee viran puolesta julkaista kuulutus virallisessa lehdessä viimeistään kolme kuukautta ennen määräpäivää. Säätiön purkautumisen osalta varojen jakamista koskevaa pykälää on muutettu siten, että varat voidaan hallituksen esityksestä poiketen luovuttaa 1 luvun 8 §:ssä säädettyyn lähipiiriin kuuluvalle säätiön perustajana olevalle julkisyhteisölle tai sellaiselle perustajana olevalle säätiölle, yhdistykselle tai muulle yhteisölle, jonka omistajilla, jäsenillä tai muilla edunsaajilla ei ole oikeutta yhteisön tai säätiön varoihin.
Uusi säätiölaki tulee voimaan 1. joulukuuta 2015. Uuden säätiölain voimaanpanolain mukaan vanhoilla säätiöillä on kolmen vuoden siirtymäaika, jonka kuluessa uuden lain vastaisen sään-töjen määräyksen muutos uuden lain mukaiseksi on ilmoitettava rekisteröitäväksi.

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook

Categories

Additional information

Lasse Laaksonen

Partner

Helsinki

Susanna Niittymaa

Senior Associate

Helsinki