Legal Alerts/18 Sep 2015

Legal Alert – The Finnish Supreme Administrative Court Issued a Significant Ruling Regarding the Tax Treatment of Support Organisations (in Finnish)

Based on the ruling issued by the Finnish Supreme Administrative Court on 31 August 2015, a support organisation can fulfil the criteria for a non-profit organisation set out in the Finnish Income Tax Act even if it financially supports only one non-profit organisation. This ruling will have a significant effect on the taxation of support organisations in general. Before this ruling, an organisation was considered as a non-profit organisation under the Income Tax Act only if it supported several different organisations or people.

KHO:lta merkittävä vuo­si­kir­ja­rat­kai­su tukiyhteisöjen verokohteluun liittyen

Korkein hallinto-oikeus antoi 31.8.2015 vuosikirjapäätöksen (KHO:2015:125), jonka mukaan tukisäätiö täytti yleishyödylliselle yhteisölle tuloverolain 22 §:ssä asetetut kriteerit siitä huolimatta, että se jakoi kaikki apurahoihin varatut varat vain yhdelle yleishyödylliselle yhteisölle.

Tapauksessa säätiö oli pyytänyt Verohallinnolta ennakkoratkaisua siitä, pidetäänkö sitä verotuksessa yleishyödyllisenä yhteisönä, jos se muuttaa toimintaansa siten, että se jakaa apurahoihin varatuista varoista 2/3 tai kaiken B ry:lle. Aiemmin säätiötä oli kohdeltu verotuksessa yleishyödyllisenä yhteisönä, kun se jakoi noin puolet apurahoihin varatuista varoista B ry:lle ja puolet muille tahoille. B ry on rekisteröidyn poliittisen puolueen koko valtakunnan käsittävä jäsenyhdistys, joka on tuloverolain 22 §:ssä tarkoitettu yleishyödyllinen yhteisö. Sekä Verohallinto että hallinto-oikeus katsoivat päätöksissään, että säätiön jakaessa kaikki tai 2/3 apurahoihin varatuista varoista B ry:lle, tuloverolain 22 §:n edellyttämä välittömyyden vaatimus ei täyty säätiön toiminnassa, vaikka tuettavan B ry:n toiminta kohdistuu laajaan ja rajoittamattomaan nuorten joukkoon koko Suomen alueella.

KHO:n ratkaisu muuttaa merkittävästi voimassa olevaa oikeustilaa ja verotuskäytäntöä tukiyhteisöjen osalta. Aiemmin sekä oikeus- että verotuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että täyttääkseen tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun välittömyyden vaatimuksen, yhteisön on muun muassa tullut tukea useampia yleishyödyllisiä tahoja. Nyt annetussa ratkaisussa tämä muodollinen edellytys hylättiin ja sen sijaan merkitystä annettiin tuettavan toiminnan laadulle ja laajuudelle. Lisäksi ratkaisussa on annettu merkitystä sille, että säätiön toiminnan lakatessa sen varat menevät sen sääntöjen mukaisesti yleishyödylliseen toimintaan.

KHO:n vuosikirjapäätöksellä on ennakkopäätösarvoa myös muiden tukiyhteisöjen verokohteluun. Jatkossa ei ole välttämätöntä, että tukiyhteisö jakaa taloudellista tukea useammalle kuin yhdelle taholle ollakseen yleishyödyllinen. Erilaisten tukiyhteisöjen ja tuettavien tahojen toiminta vaihtelevat kuitenkin suuresti, ja siten päätöksen vaikutusta on tarkasteltava aina tapauskohtaisesti.

Tukiyhteisöjen on hyvä verrata omaa toimintaansa päätöksen olosuhteisiin ja arvioida, onko päätöksellä mahdollisesti vaikutusta yhteisöjen verokohteluun nyt tai jatkossa tai voiko sillä olla merkitystä tukiyhteisön toimintaan laajemmin.

Keskustelemme mielellämme asiasta kanssanne tarkemmin.

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook

Categories