Legal Alerts/15 Dec 2015

Legal Alert – ECJ: VAT Exemption for the Management of Special Investment Funds may be applied to Funds investing in Real Estate (in Finnish)

The European Court of Justice decided in the case C-595/13 Fiscale Eenheid X NV that companies investing in real property may qualify as special investment funds provided that a Member State concerned has made these companies subject to specific State supervision. In addition, the ECJ ruled that the management of real estate owned by the fund does not qualify as management within the meaning of the VAT exemption. The conclusions are generally in line with Finnish case law, although it remains to be seen how the condition regarding the specific State supervision will be interpreted in tax practice.

EUT: Kiin­teis­tö­ra­has­to voi olla ar­von­li­sä­ve­ro­di­rek­tii­vis­sä tarkoitettu erityinen sijoitusrahasto

Euroopan unionin tuomioistuin (jäljempänä EUT) on antanut 9.12.2015 tuomion (C-595/13 Fiscale Eenheid X NV) koskien kiinteistörahastojen arvonlisäverokäsittelyä. Tuomiossa oli ensinnäkin kyse siitä, onko kiinteistörahasto ns. erityinen sijoitusrahasto, jonka hallinnointi on arvonlisäverodirektiivissä vapautettu verosta. EUT katsoi, että kiinteistörahasto voi olla arvonlisäverodirektiivissä tarkoitettu erityinen sijoitusrahasto sillä edellytyksellä, että jäsenvaltio on asettanut nämä rahastot valtion erityisen valvonnan alaisuuteen.

Kun kiinteistörahasto katsotaan erityiseksi sijoitusrahastoksi, sen omaisuuden hallinnoinniksi katsottavat palvelut on vapautettava arvonlisäverosta. EUT katsoi tuomiossaan, että tällaisia palveluita ovat kiinteistöjen valinta, osto ja myynti sekä hallinto- ja kirjanpitotehtävät. Sen sijaan kiinteän omaisuuden hallintaan liittyvät palvelut eivät EUT:n mukaan kuulu arvonlisäverodirektiivissä verosta vapautetun erityisten sijoitusrahastojen hallinnoinnin käsitteeseen. Tällaisilla palveluilla tuomiossa tarkoitetaan kiinteistöjen hoitamiseen liittyviä tehtäviä, kuten esimerkiksi kiinteistön ja sen käytön valvonta, vuokrien perintä, yhteydenpito vuokralaisiin, vuokralle otto, uusien vuokralaisten laadun arviointi, päivittäiset lakiasiat ja tavanomainen kiinteistön kunnossapito. Tällaiset palvelut jäävät siten verovapautuksen ulkopuolelle. Tuomion lopputulos poikkesi tältä osin julkisasiamiehen asiassa 20.5.2015 esittämästä ratkaisuehdotuksesta, jossa kuvatut kiinteistön hoitamiseen liittyvät palvelut olisi katsottu verottomiksi.

Tuomio ei aiheuttane muutoksia kotimaisten kiinteistörahastojen maksamien palkkioiden arvonlisäverokäsittelyyn, sillä suomalaisessa oikeuskäytännössä on jo aikaisemmin katsottu, että kiinteistörahasto voi olla erityinen sijoitusrahasto. Tuomiossa verovapauden ehdoksi asetettu vaatimus valtion erityisen valvonnan alaisuudesta on kuitenkin uusi lähtökohta, jota EUT ei ole muissa erityisiä sijoitusrahastoja koskevissa tuomioissaan edellyttänyt. Koska Suomessa ei ole määritelty, millaiset rahastot ovat erityisiä sijoitusrahastoja, jää nähtäväksi, miten oikeuskäytännössä tullaan suhtautumaan valtion erityistä valvontaa koskevaan kriteeriin. Myös verosta vapautettujen palveluiden osalta kotimainen oikeuskäytäntö vastaa EUT:n tuomiota. Vastaavanlaista toimintaa harjoittavien kiinteistörahastojen hallinnointiyhtiöiden on kuitenkin hyvä varmistaa, että toiminnan arvonlisäverokohtelu on EUT:n tuomiossakin esitettyjen periaatteiden mukainen.

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook

Categories

Additional information

Henna Jovio

Counsel

Helsinki

Paulus Hidén

Partner

Helsinki