Legal Alerts/23 May 2016

Legal Alert – Topical Tax Issues Concerning Non-Profit Organizations (in Finnish)

  1. Due to newly published Supreme Administrative Court cases the Finnish Tax Administration has issued new guidelines concerning the taxation of non-profit organizations.
  2. Rovaniemi Court of Appeal has rendered its judgment as regards tax fraud allegations against board members of a non-profit organization. Based on the judgment, unawareness of VAT liability and obscurity of the regulation does not clear board members from tax fraud allegations.
  3. The Finnish government will make an account on the tax treatment of private equity fund investments of non-profit organizations in the course of 2017 to harmonise the tax treatment of investment income earned by non-profit organizations in terms of their source. The harmonization of the tax treatment could enable more non-profit organization investments to growth companies.

Ajankohtaista yleis­hyö­dyl­lis­ten yhteisöjen verotuksesta

Verohallinnolta uusi verotusohje yleishyödyllisille yhteisöille

Verohallinto on antanut 4.5.2016 uuden ohjeen yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksesta, joka korvaa aiemman vuonna 2014 annetun ohjeen. Uudessa ohjeessa on lähinnä huomioitu korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) edellisen ohjeen antamisen jälkeen julkaisemat ratkaisut.

Tukiyhteisöjen osalta Verohallinto on lieventänyt tulkintaansa yhdenmukaisesti KHO:n ratkaisun KHO 2015:125 kanssa (ks. aikaisempi Alert aiheesta). Jatkossa vain yhtä yhteisöä taloudellisesti tukevaa tukiyhteisöä voidaan pitää yleishyödyllisenä, kunhan jaettavat varat käytetään tuettavan yhteisön yleishyödylliseen toiminnan hyväksi. Tukiyhteisön yleishyödyllisyydelle on lisäksi edellytyksenä, että tukiyhteisö ei harjoita elinkeinotoimintaa ja toisaalta hankkii tuettavalle yhteisölle jaettavat varat toiminnalla, joka olisi tuettavan yhteisön itsensä harjoittamana verovapaata varainhankintaa, kuten sijoitustoimintaa. Edelleen yleishyödyllisyysarvioinnissa on oleellista, että tukiyhteisö käyttää varojaan riittävästi yleishyödyllisen toiminnan tukemiseen ja yhteisön purkautuessa varat tulee käyttää sääntöjen mukaisesti yleishyödylliseen toimintaan.

Verohallinnon ohjeessa todetaan, että KHO:n ratkaisun (KHO 2015:174) nojalla kahvila-, ravintola- ja kioskitoiminnasta saatu tulo voi olla tietyissä tilanteissa yleishyödyllisen yhteisön verovapaata tuloa, vaikka kahvilatoiminnan kohteena ovat muutkin kuin vain yhteisön omat jäsenet. Elinkeinotoiminnan tunnusmerkkien ei katsottu tapauksessa täyttyneen, kun toiminnasta saadun tulon määrä oli vähäinen, toiminta perustui talkootyöhön ja se liittyi läheisesti yhdistyksen varsinaiseen yleishyödylliseen toimintaan eikä toimintaa harjoitettu kilpailuolosuhteissa. Ratkaisussa tarkasteltavana oleva latukahvila sijaitsi yli 10 km:n päässä keskustan palveluista ja oli avoinna vuosittain hiihtokauden aikana viikonloppuisin ja hiihtolomalla, jos keliolosuhteet sallivat.

Rovaniemen hovioikeus antoi tuomion yhdistyksen hallituksen jäsenten veropetosasiassa

Rovaniemen hovioikeus antoi 13.4.2016 tuomionsa yleishyödyllisen yhteisön hallituksen jäseniä koskevassa veropetosasiassa. Hovioikeus katsoi hallituksen jäsenten syyllistyneen veropetokseen. Tämän tuomion perusteella tulee huomata, että tietämättömyys arvonlisäverovelvollisuudesta tai vetoaminen säännösten epäselvyyteen ei vapauta hallituksen jäseniä rikosoikeudellisesta vastuusta. Hallituksen jäsenillä on laaja selonottovelvollisuus verosäännösten sisällöstä.

Tapauksessa yhteisöllä ei ollut muuta toimintaa kuin rocktapahtumien järjestäminen ja siten tapahtumia ei järjestetty yleishyödyllisen toiminnan rahoittamiseksi. Rocktapahtumien järjestäminen oli yhdistyksen elinkeinotoimintaa. Ottaen huomioon yhdistyksen niistä saamat myyntitulot yhdistyksen hallituksen jäsenten olisi tullut tietää, että yhdistys on harjoittamastaan toiminnasta myös arvonlisäverovelvollinen. Edelleen hovioikeus totesi, että hallituksen jäsenillä oli selonottovelvollisuus yhdistyksen verovelvollisuudesta ja siten hovioikeus katsoi, että yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja olivat syyllistyneet veropetokseen. Tietämättömyys tai epäselvyys säännöksissä ei vapauttanut heitä syytteistä. Kyseinen tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

Yleishyödyllisten yhteisöjen sijoitusten verokohtelusta käynnistetään selvitys vuonna 2017

Valtioneuvoston kanslia julkaisi huhtikuussa 2016 päivitetyn Toimintasuunnitelman strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi 2015–2019. Julkaisussa esitellään hallituksen keskeisimpiä toimenpiteitä, jotka uudistavat suomalaista yhteiskuntaa ja vahvistavat kansantalouden kasvuedellytyksiä. Yleishyödyllisten yhteisöjen osalta toimenpidesuunnitelmassa ehdotetaan verotusta koskevan selvityksen käynnistämistä, jotta yleishyödyllisten yhteisöjen merkittävä sijoitusvarallisuus saataisiin paremmin kasvuyritysten käyttöön. Yleishyödyllisten yhteisöjen sijoitustoiminnan tuotot ovat lähtökohtaisesti verovapaata henkilökohtaisen tulolähteen tuloa, mutta mikäli sijoitus on tehty pääomasijoitustoimintaa harjoittavan kommandiittiyhtiömuotoisen rahaston kautta, sijoitukselle maksettu tuotto on kuitenkin usein veronalaista elinkeinotoiminnan tuloa. Siten vuonna 2017 on tarkoitus käynnistää selvitys, jossa selvitetään edellytykset muuttaa tuloverolakia siten, että yleishyödyllisten yhdistysten kommandiittiyhtiömuotoisilla pääomasijoitusrahastosijoituksilla on verotuksellisessa neutraali asema suhteessa muihin sijoituksiin.

Boreniuksen veroasiantuntijat antavat mielellään tarkempaa tietoa yleishyödyllisten yhteisöjen verotukseen liittyen.

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook

Categories