Legal Alerts/29 Mar 2018

Legal Alert – Supreme Administrative Court Confirms – Depositary Services Are Subject to VAT (in Finnish)

The Finnish Supreme Administrative Court (SAC) issued a precedent this week in a case regarding value added taxation of statutory services rendered by a depositary to alternative investment funds (AIF), AIF managers and UCITS funds. The unanimous ruling held the earlier decision given by the Central Tax Board, and the services were not regarded as special investment funds’ VAT exempt management. The ruling derogates from the SAC’s two previous rulings issued in 2003. However, the new ruling is in line with the Tax Administration’s guidance given in 2016 that may have caused inconsistent tax practice in terms of VAT.

KORKEIN HALLINTO-OIKEUS VAHVISTI, ETTÄ SÄI­LY­TY­SYH­TEI­SÖ­PAL­VE­LUT OLIVAT AR­VON­LI­SÄ­VE­ROL­LI­SIA

Korkein hallinto-oikeus on antanut ratkaisun asiassa, jossa yhtiö on toiminut Finanssivalvonnan luvalla säilytysyhteisönä, ja jossa sen katsottiin olevan sijoitusrahastolaissa ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitettu säilytysyhteisö. Kyseinen yhtiö suoritti lakisääteisiä säilytysyhteisöpalveluja vaihtoehtorahastoille ja niiden hoitajille.

Yhtiön tehtävät säilytysyhteisönä kohdistuivat pääasiallisesti rahaston varojen säilyttämiseen sekä sijoitusrahastojen toiminnan valvontaan ja tarkastukseen. Korkein hallinto-oikeus (KHO) pysytti yksimielisessä ratkaisussaan voimassa keskusverolautakunnan (KVL) päätöksen, jossa yhtiön rahastoilta saamia palkkioita ei pidetty vastikkeena verosta vapautetuista sijoitusrahaston hallinnointipalveluista. Yhtiön oli suoritettava arvonlisäveroa mainituista palkkioista.

KVL oli perustellut päätöstään Euroopan Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöllä. Yhtiön tarjoamien säilytysyhteisöpalveluiden katsottiin muodostavan yhden taloudellisen suorituksen eli kokonaispalvelun, jonka arvonlisäverokohtelu määräytyy yhtenäisesti. Kokonaispalvelussa pääsuoritteeksi katsottiin sijoitusrahastolaissa ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa säädetyt säilytysyhteisön tehtävät. KHO:n ratkaisu ei puoltanut yhtiön esittämää väitettä siitä, että UCITS IV ja UCITS V -direktiivien säilytysyhteisöille tuomat uudet tehtävät ja vastuut olivat luonteeltaan muuta kuin sellaista yhteissijoitusyrityksen toiminnan valvontaa ja tarkastusta, jolla pyritään varmistamaan, että hallinta tapahtuu lain mukaisesti. Yhtiö oli valituksessaan pyrkinyt osoittamaan, että sen varsinaiset säilytystehtävät muodostavat vain pienen osan yhtiön säilyttäjäyhteisönä myymistä palveluista ja että kokonaisuutena arvioiden säilytysyhteisön tehtävät olisivat luonteeltaan enemmän rahaston hallinnointia, joka on verotonta.

Ratkaisun vaikutukset

KHO:n päätös vahvisti Verohallinnon kannan, joka on jo aikaisemmin julkaistu Verohallinnon ohjeessa. KHO oli antanut vuonna 2003 kaksi aikaisempaa säilyttämistä koskevaa ratkaisua, joissa KHO oli katsonut säilytyksen verottomaksi, joten uusi ratkaisu muutti KHO:n tulkintaa asiassa. Ratkaisu koskee vain säilytysyhteisölle maksettuja palkkioita, eikä vaikuta muiden rahaston hallinnointipalveluiden arvonlisäverotukseen. Kuitenkin koska vuoden 2003 päätöksien mukaisesti palvelut on voitu käsitellä verottomana, uusi tulkinta lisää niiden rahastojen kustannuksia, jotka hankkivat näitä palveluja.

Boreniuksen asiantuntijat avustavat mielellään tähän ratkaisuun liittyvissä kysymyksissä.

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook

Categories

Additional information

Henna Jovio

Counsel

Helsinki