Ajankohtaista/22.2.2023

Miten estää pakotteiden kiertäminen – yritykset ja viranomaiset yhteisen haasteen edessä

Juho Keinänen

Ukrainan sota on kestänyt lähes vuoden, eikä loppua Venäjän hyökkäykselle valitettavasti ole näkyvissä. Venäjää kohtaan asetetut pakotteet ovat vaikuttaneet entistä useamman yrityksen liiketoimintaan, ja pakotteiden noudattamiseen liittyvät haasteet ovat monimutkaistuneet.

Pakotteiden kohteet pyrkivät kiertämään pakotteita entistä hienostuneemmilla järjestelyillä, mikä tarkoittaa sitä, että pakotteiden tehokas täytäntöönpano ja niiden kiertämisen estäminen korostuvat jatkossa viranomaistoiminnassa. Tilanne vaikuttaa myös yrityksiin, jotka ovat uudenlaisten haasteiden edessä.

Uusien laajojen pakotteiden sijaan tähtäimessä tehokkaampi täytäntöönpano

Viimeisen vuoden aikana Euroopan unioni, Yhdysvallat ja muut keskeiset G7-valtiot ovat Ukrainalle myönnetyn poliittisen ja materiaalisen tuen lisäksi myös asettaneet ennenäkemättömiä taloudellisia pakotteita Venäjää vastaan. Laajat ja osin uudentyyppiset pakotteet ovat edellyttäneet entistä monipuolisempaa transatlanttista yhteistyötä paitsi pakotetoimenpiteiden suunnitellussa myös niiden täytäntöönpanossa, sillä pakotteiden uskottavuus perustuu niiden tehokkaaseen täytäntöönpanoon.

Euroopan unioni valmistelee parhaillaan joitakin uusia pakotetoimia sisältävää kymmenettä pakotepakettia täydentämään jo entisestään laajaa taloudellisten pakotteiden sarjaa. Vuonna 2023 uusia pakotteita todennäköisesti asetetaan viime vuotta vähemmän, ja sen sijaan fokuksessa on enenevässä määrin voimassa olevien pakotteiden vaikutusten tehostaminen ja niiden kiertämisen estäminen. Myös EU:ssa valmisteilla oleva pakotepaketti painottaa tehokkaan ja yhdenmukaisen täytäntöönpanon vaatimusta uusien laajojen pakotetoimien sijaan.

Miten täytäntöönpanoa on tehostettu?

Pyrkimykset tehostaa pakotteiden täytäntöönpanoa ja estää niiden kiertäminen ovat konkretisoituneet muun muassa varojen jäädyttämisen tehostamiseen tähtäävän G7-maiden toimintaryhmän perustamisena. Lisäksi Euroopan komissio on antanut ehdotuksia pakotteiden rikkomista koskevien seuraamusten harmonisoimisesta ja varojen menetetyksi tuomitsemisesta.

Poliittisen tason toimista mainittakoon uuden EU-erityislähettilään nimitys. Erityislähettilään tehtävänä on nimenomaisesti edistää pakotteiden tehokasta täytäntöönpanoa ja erityisesti ehkäistä EU-pakotteiden kiertämistä kolmansien valtioiden kautta. Lisäksi Yhdysvallat seuraa entistä tarkemmin, miten sen asettamia pakotteita noudatetaan maan rajojen ulkopuolella.

Myös Suomessa pakotteiden täytäntöönpano on vaikuttanut merkittävästi viranomaisten toimintaan. Näkyvä esimerkki lisääntyneistä viranomaistoimista on erityisesti ennätyksellinen pakoterikkomuksia koskevien uusien esitutkintojen lukumäärä vuonna 2022.

Lisäksi kansallinen lainsäädäntö on kehittymässä, mistä yhtenä esimerkkinä voidaan mainita pakotteisiin liittyvien velvoitteiden sisällyttäminen rahanpesun estämistä koskevaan lainsäädäntöön. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan myöhemmin keväällä, minkä jälkeen toimivaltaiset viranomaiset valvovat pankkien ja muiden rahanpesulain mukaisten ilmoitusvelvollisten toimintaa myös pakotteiden noudattamisen osalta.

Miten Venäjä kiertää pakotteita?

Venäjä pyrkii hankkimaan pakotteiden alaista eurooppalaista ja yhdysvaltalaista teknologiaa enenevissä määrin kolmansien maiden kautta ja on myös sallinut tavaroiden rinnakkaistuonnin kolmansien valtioiden kautta. Aiemmin erityisesti Iranin ja Pohjois-Korean kohdalla on nähty, kuinka niihin kohdistuvia mittavia pakotteita on pyritty ja onnistuttu kiertämään hienostuneilla järjestelyillä. Vastaavaa kehitystä voidaan odottaa myös Venäjään kohdistuvien pakotteiden osalta.

Lisäksi Venäjään kohdistuvien vientirajoitusten myötä suora tavara- ja palveluvienti Suomesta ja muista läntisistä valtioista Venäjälle on romahtanut. Tullitilastoista ja tiedotusvälineistä olemme saaneet lukea, että samanaikaisesti Venäjän viennin tyrehtymisen kanssa aiemmin Venäjälle vietyjä tuotteita on enenevissä määrin viety muihin kolmansiin maihin.

Oikein mitoitettu compliance-ohjelma entistä tärkeämpi yrityksille

Yrityksiltä pakotteet ovat edellyttäneet erittäin nopeaa mukautumista muuttuneisiin olosuhteisiin sekä moniulotteisten oikeudellisten, taloudellisten ja tuotannollisten riskien hallintaa, mikä asettaa haasteita yritysten compliance-toiminnoille. Yritysten on jatkossa kyettävä huomioimaan entistä tarkemmin tilanteet, joissa niiden liiketoimintaa voidaan käyttää hyväksi pakotteiden kiertämisessä.

Käytännössä yritysten on otettava huomioon esimerkiksi pakotteiden kiertämisen mahdollisuus kolmansien maiden kautta, vaikka yrityksellä ei olisikaan liiketoimintaa Venäjällä tai muita Venäjään kytkeytyviä liikesuhteita. Yritysten on syytä olla tarkkaavaisia tällaisten tilanteiden varalta ja luotava työvälineet, joilla pakotteiden kiertämisyrityksiä voidaan tunnistaa ja estää.

Keskeinen työkalu pakotteisiin ja vientivalvontaan liittyvien riskien tunnistamisessa ja hallinnassa on pakotteiden noudattamiseen tähtäävän compliance-ohjelman kehittäminen. Compliance-ohjelman lähtökohtana on yrityksen liiketoimintaan liittyvien riskien arviointi.

Tällä tarkoitetaan muun muassa yrityksen tuotteisiin, asiakkaisiin, hankinta- ja jakeluketjuun sekä liiketoimintaympäristöön liittyviä riskejä. Riskien arviointi ja tunnistaminen ovat keskeisiä lähtökohtia sille, että päivittäisessä liiketoiminnassa kyetään pakotteiden noudattamisen lisäksi estämään myös niiden kiertämisyritykset.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Venäjä-pakotteet tulevat mitä todennäköisimmin olemaan voimassa vielä pitkään. Lisäksi voidaan olettaa, että kynnys laajojen pakotteiden käyttöön ottamiselle laskee myös muiden kansainvälispoliittisten tilanteiden yhteydessä. Yritysten onkin suositeltavaa varautua kehitykseen ennakollisesti, jotta ne kykenevät ottamaan entistä haastavamman ja moniulotteisemman pakote- ja vientivalvontasääntelyn vaatimukset huomioon nyt ja tulevaisuudessa.

Jos edellä esitetty herättää kysymyksiä tai haluat lisätietoja asiasta, asiantuntijamme keskustelevat mielellään kanssasi.

Juho Keinänen

Juho neuvoo asiakkaitamme muun muassa rahoitusmarkkinoihin ja niiden sääntelyyn liittyvissä asioissa. Juholla on merkittävää käytännön kokemusta myös kansainvälisten pakotteiden ja vientivalvonnan alalta ulkoministeriöstä. Juholla on lisäksi kokemusta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvistä kysymyksistä.