Toimittajan eettiset ohjeet

1. Borenius Asianajotoimisto Oy on yksi Suomen suurimmista ja kokeneimmista asianajotoimistoista. Työskentelemme globaalisti yhdessä muiden arvostettujen ja itsenäisten asianajotoimistojen kanssa, jotka ovat sitoutuneet tarjoamaan erinomaisia ja korkealaatuisia palveluita.

2. Olemme sitoutuneet harjoittamaan liiketoimintaa ja tarjoamaan oikeudellista neuvontaa lainsäädännön, hyvän asianajajatatavan sekä korkeimpien eettisten standardien mukaisesti. Myyjät, tuotteiden ja palveluiden toimittajat sekä muut yhteistyökumppanit (”Toimittajat” tai erikseen ”Toimittaja” koskien nimenomaisesti tämän asiakirjan allekirjoittavaa tahoa) ovat yrityksen menestymisen edellytys.

3. Boreniuksen hallitus on hyväksynyt nämä Toimittajiin sovellettavat eettiset ohjeet (”Eettiset ohjeet”) lisätäkseen Toimittajien tietoisuutta tästä tärkeästä asiasta. Eettisissä ohjeissa on kuvattu ne standardit, joita olemme sitoutuneet noudattamaan. Edellytämme, että kaikki Boreniuksen kanssa liiketoimintaa harjoittavat osapuolet hyväksyvät nämä Eettiset ohjeet.

4. Näissä Eettisissä ohjeissa määritetään ne minimistandardit, joiden noudattamista Borenius edellyttää Toimittajiltaan muiden lakien ja säännösten noudattamisen lisäksi sekä toiminnan järjestämiseksi eettisesti hyväksyttävällä tavalla.

5. Nämä Eettiset ohjeet muodostavat osan sopimuskokonaisuudesta toimittajan ja Boreniuksen välillä. Toimittajan tulee varmistaa, että näitä Eettisiä ohjeita sovelletaan myös niihin tahoihin, joilla on sopimussuhde Toimittajan kanssa. Tällaisia tahoja ovat muun muassa Toimittajan alihankkijat, aliurakoitsijat, neuvonantajat ja liikekumppanit, jotka ovat työsuhteessa Toimittajaan toimittaakseen tuotteita tai palveluita Boreniukselle.

1. Liiketoiminta ja eettiset periaatteet

6. Toimittajan tulee noudattaa kansainvälisesti vahvistettuja eettisiä toimintaperiaatteita kaikessa liiketoiminnassaan. Toimittajan tulee siten käyttäytyä yleisesti eettisenä pidetyllä tavalla.

2. Lainsäädännön noudattaminen

7. Toimittajan tulee noudattaa näitä Eettisiä ohjeita tai omia vastaavia eettisiä ohjeitaan (kumpi näistä on tiukempi) sekä muita olennaisia ja soveltuvia lakeja ja säännöksiä, mukaan lukien kaikki soveltuvat vientirajoituslait ja kansainväliset kauppapakotteet.

8. Toimittajan ja sen työntekijöiden tulee kohtuullisella tavalla varmistaa, että ne eivät toimi soveltuvassa lainsäädännössä kielletyllä tai epäeettisellä tavalla Toimittajan puolesta. Toimittajan tulee varmistaa, että kaikki sen alihankkijat, liikekumppanit, neuvonantajat ja muut tahot ovat velvollisia toimimaan edellä mainitulla tavalla.

3. Korruptio ja lahjonta

9. Toimittajan johtoryhmän jäsenet, työntekijät ja Toimittajan puolesta toimivat kolmannet tahot eivät saa tarjota tai ottaa vastaan mitään lahjoja tai maksuja, jotka ovat tai joita voidaan pitää lahjontana, tai maksaa tai ottaa vastaan asiattomia maksuja, mukaan lukien fasilitointimaksut (voitelurahat), liiketoiminnan, liikesuhteiden tai yhteistyön käynnistämiseksi tai säilyttämiseksi. Kaikki Boreniuksen työntekijöille, perheenjäsenille tai ystäville tarjottavat liiketoimintaan nähden sopimattomat henkilökohtaiset tai liiketoimintaliitännäiset etuisuudet ovat kiellettyjä.

10. Asianmukaiset liiketoimintaan kuuluvat ja hyvän tavan mukaiset huomionosoitukset, kuten liikelahjat ja muut liiketoimintaliitäntäiset vieraanvaraisuudet (esim. yritystapahtumat ja -lounaat), ovat sallittuja soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.

4. Vastuullinen työnantaja

11. Toimittajan tulee varmistaa, että kaikki sen työntekijät ovat ylittäneet soveltuvassa työlainsäädännössä määritetyn minimi-ikävaatimuksen, joka täyttää Kansainvälisen työjärjestö ILO:n yleisopimuksen nro 138 vaatimukset. Lapsityövoiman käyttö on ehdottomasti kiellettyä, ja jos työntekijä on alle 18-vuotias, työn tekeminen ei saa vaarantaa työntekijän koulutusta, terveyttä tai turvallisuutta.

12. Toimittajan tulee kohdella kaikkia työntekijöitään reilusti ja kunnioittavasti. Toimittajan työntekijöillä tulee olla järjestäytymisoikeus, oikeus kuulua yhdistykseen ja neuvotteluoikeus. Pakkotyö on kaikissa muodoissaan kiellettyä.

13. Toimittaja ei saa asettaa työntekijöitään eriarvoiseen asemaan. Kohtuullinen erityiskohtelu, jonka tarkoituksena on tosiallisesti edistää tasa-arvoa tai estää tai poistaa syrjinnän aiheuttamia haittoja, on sallittu.

14.Toimittajan tulee maksaa työntekijöidensä palkat sovellettavien lakien ja säännösten mukaisesti (mukaan lukien sovellettavat työehtosopimukset) ja noudattaa soveltuvassa lainsäädännössä ja työehtosopimuksissa määritettyä työaikaa.

15. Toimittajan tulee varmistaa, että se on huolehtinut työterveys- ja työturvallisuusasioista soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Toimittajan tulee lisäksi laatia sisäiset työterveyshuoltoa ja työturvallisuutta koskevat toimintaohjeet ja -tavat sekä tiedottaa niistä kaikille työntekijöille. Toimittajan tulee raportoida kaikista työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvistä vahingoista ja tapaturmista sekä tutkia ne.

5. Eturistiriidat

16. Toimittajan tulee välttää kaikkea sellaista vuorovaikutusta Boreniuksen työntekijöiden kanssa, jonka perusteella Boreniuksen työntekijän toiminnan voidaan katsoa olevan ristiriidassa Boreniuksen parhaan edun kanssa. Toimittajan tulee ilmoittaa Boreniukselle kaikki olemassa olevat eturistiriidat ja sellaiset seikat, joiden perusteella eturistiriidan voidaan katsoa vaikuttavan sen toimeksiantosuhteeseen Boreniuksen kanssa.

17. Toimittajan tulee ilmoittaa Boreniukselle, jos Boreniuksen työntekijällä tai Boreniuksen työntekijän perheenjäsenellä on Toimittajaan liittyviä taloudellisia, olennaisia tai muita intressejä. Toimittajan tulee lisäksi ilmoittaa Boreniukselle, jos Boreniuksen työntekijä tai työntekijän perheenjäsen toimii johtavassa asemassa Toimittajan palveluksessa tai työskentelee Toimittajan lukuun siten, että kyseinen asetelma luo eturistiriidan tai objektiivisesti arvioiden vaikutelman sellaisesta.

6. Reilu kilpailu

18. Toimittajan tulee toimia oikeudenmukaisesti kilpaillessaan markkinoilla sekä noudattaa liiketoiminnassaan kaikkea soveltuvaa kilpailulainsäädäntöä ja muuta sovellettavaa sääntelyä. Toimittaja ei esimerkiksi saa sopia kilpailijoidensa kanssa hintojen nostamisesta tai tuotteiden saatavuuden rajoittamisesta.

7. Ympäristö

19. Toimittaja sitoutuu noudattamaan Toimittajan liiketoimintaan sovellettavia ympäristösäännöksiä ja -standardeja. Toimittajan tulee lisäksi toimia ympäristön kannalta vastuullisella tavalla kaikissa toimipisteissään.

8. Tuo­te­tur­val­li­suus

20. Kaikki Toimittajan ja Boreniuksen liikesuhteen aikana käytettävien tuotteiden ja palveluiden tulee täyttää soveltuvassa lainsäädännössä ja osapuolten välisissä sopimuksissa määritetyt laatu- ja turvallisuuskriteerit. Toimittajan tulee hallinnoida tuoteturvallisuusriskejä koko toimitusketjun osalta. Toimittajan tulee käyttää sellaisia raaka-aineita ja materiaaleja, joiden alkuperä on selvillä, sekä varmistaa materiaalien ja lopputuotteiden jäljitettävyys. Toimittajan tulee lisäksi varmistaa, että toimitettavat tuotteet ja tavarat eivät aiheuta vaaraa luonnolle tai ihmisille, jos niitä käytetään niiden alkuperäiseen tarkoitukseen.

9. Raportointi

21. Toimittajan tulee välittömästi raportoida näihin Eettisiin ohjeisiin kohdistuvista laiminlyönneistä Boreniukselle. Toimittaja ja kuka tahansa sen työntekijöistä voi ilmoittaa huolensa luottamuksellisesti osoitteeseen supplier@borenius.com.

22. Toimittajan tulee pyydettäessä toimittaa Boreniukselle sellaiset soveltuvat tiedot ja asiakirjat, joita Borenius edellyttää voidakseen varmistaa, että Toimittaja toimii näiden Eettisten ohjeiden mukaisesti.

10. Ehtojen laiminlyönti

23. Mikäli Borenius havaitsee, että Toimittaja ei täytä näissä Eettisissä ohjeissa määriteltyjä vaatimuksia ja odotuksia, Borenius voi ohjeistaa tai neuvoa Toimittajaa ongelmien ratkaisemiseksi tai Toimittajan menettelyn korjaamiseksi. Toimittajan tulee tämän jälkeen viipymättä suorittaa korjaavat toimenpiteet Boreniuksen antamien ohjeistusten ja neuvojen mukaisesti.

24. Jos Toimittaja on Boreniuksen kohtuullisen arvion mukaan olennaisesti rikkonut näitä Eettisiä ohjeita, Borenius on oikeutettu irtisanomaan liiketoimintasuhteensa Toimittajan kanssa välittömin vaikutuksin.

11. Lainvalinta ja riidanratkaisu

25. Näihin Eettisiin ohjeisiin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintasäännöt.

26. Näistä Eettisistä ohjeista aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki.

12. Hyväksyntä

27. Suostumalla liiketoimintaan tai yhteistyöhön Boreniuksen kanssa Toimittaja vahvistaa, että se ja sen sidosyhtiöt noudattavat näitä Eettisiä ohjeita. Sidosyhtiöllä tarkoitetaan näissä Eettisissä ohjeissa kaikkia sellaisia yrityksiä, joissa Toimittaja harjoittaa määräysvaltaa tai jotka harjoittavat määräysvaltaa Toimittajassa tai jotka ovat Toimittajan kanssa saman tahon tai tahojen määräysvallan alaisia.

Versio: 2020/06