Borenius Asian­ajo­toi­mis­to Oy:n yleiset ehdot

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan Borenius Asianajotoimisto Oy:n (”Borenius” tai ”me” tarkoittaa sitä Boreniuksen toimistoa (yhtiötä), jonka kanssa asiakas on sopinut toimeksiannosta.) asiakkailleen tarjoamiin palveluihin. Nämä yleiset ehdot syrjäyttävät asiakkaan mahdolliset yleiset ehdot, ellei asiakkaan kanssa ole kirjallisesti sovittu toisin yksittäisen toimeksiannon osalta. Mikäli nämä yleiset ehdot ja mahdollinen toimeksiantosopimus ovat ristiriidassa keskenään, sovelletaan toimeksiantosopimusta. Noudatamme toiminnassamme Suomen Asianajajaliiton antamien hyvää asianajajatapaa koskevien tapaohjeiden lisäksi Boreniuksen omia tapaohjeita (Code of Conduct). Tapaohjeemme on nähtävillä verkkosivuillamme osoitteessa www.borenius.com.

1. Toimeksiannon hoito

Asiakas on toimeksiantosuhteessa aina Boreniuksen, ei luonnollisen henkilön, kanssa. Boreniuksen osakkaat tai työntekijät eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa asiakkaalle, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Jokaiselle toimeksiannolle nimetään vastuuosakas. Vastuuosakas päättää tarvittavista sisäisistä henkilöresursseista ja muista resursseista sen perusteella, mitä asiakas ja Borenius ovat kyseisen toimeksiannon osalta sopineet.

Ulkopuolisten asiantuntijoiden, kuten ulkomaisten asianajotoimistojen, käyttö edellyttää aina asiakkaan etukäteistä suostumusta. Borenius ei vastaa tällaisten asiantuntijoiden palveluista tai heidän veloittamista palkkioista tai kuluista.

2. Palvelut

Toimeksiannon alussa sovitaan toimeksiantoon kuuluvista palveluista ja Boreniuksen roolista kyseisessä toimeksiannossa. Palvelujen laajuutta voidaan myöhemmin muuttaa, kasvattaa tai kaventaa, mikäli tästä erityisesti sovitaan. Mikäli toimeksiantoon kuuluvista palveluissa tai Boreniuksen roolissa tapahtuu merkittäviä muutoksia, tämä voidaan vahvistaa asiakkaalle erikseen kirjallisesti asiakkaan näin pyytäessä.

Boreniuksen asiakkailleen tarjoamat oikeudelliset palvelut perustuvat vain kyseisestä toimeksiannosta saatuihin tietoihin ja ohjeisiin, eikä niitä tule käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Palvelumme kattavat vain oikeudellisen neuvonnan. Mikäli on erikseen sovittu, palveluihimme kuuluu myös veroneuvonta sekä mahdollisten veroseuraamusten arviointi ja niihin liittyvä neuvonta. Palveluihimme ei kuulu neuvonta muissa asioissa, kuten taloudellisiin, teknisiin ja kirjanpidollisiin tai ympäristöön liittyvissä kysymyksissä.

Lakimiehemme voivat antaa oikeudellista neuvontaa vain koskien sen maan oikeusjärjestystä, jossa heillä on tutkinto tai sen perusteella myönnetty toimilupa harjoittaa lakimiehen ammattia. Perustuen yleiseen kokemukseemme oikeudellisista kysymyksistä voimme esittää näkemyksiä myös muiden maiden oikeusjärjestyksiin kuuluvista seikoista, mutta näitä näkemyksiä ei katsota oikeudelliseksi neuvonnaksi, emmekä ota vastuuta niistä.

Tarkoituksenmukaisen oikeudellisen neuvonnan antaminen edellyttää, että asiakas on antanut meille kaiken toimeksiantoon liittyvän oleellisen tiedon ja pitää meidät ajan tasalla mahdollisista muutoksista.

3. Palkkiot ja laskutus

Ellei toisin sovita, palkkiomme määräytyvät muun muassa seuraavien tekijöiden perusteella: (i) käytetty aika; (ii) vaadittu asiantuntemus, kokemus ja resurssit; (iii) toimeksiantoon liittyvät taloudelliset intressit; (iv) mahdolliset riskit; ja (v) asian kiireellisyys.

Palkkioidemme määrään ei vaikuta se, korvaako asiakkaan vakuutus (oikeusturva- tai muu vakuutus) palkkiomme, tai se, määrätäänkö vastapuoli maksamaan asiakkaan kulut. Laskutamme asiakkaitamme suoraan myös silloin, kun asianajokulut korvaa asiakkaalle kolmas osapuoli.

Palkkion määrästä annetut arviot ovat aina suuntaa antavia ja perustuvat arvion antamisen hetkellä käytettävissämme olevaan tietoon. Arviomme eivät ole sitovia, ellei näin ole erikseen kirjallisesti sovittu.

Meillä on oikeus ryhtyä toimeksiannon hoitamisen kannalta välttämättömiin tai tarpeellisiin toimiin sekä hyväksyä asiakkaan puolesta ja lukuun toimeksiantoon liittyvät kohtuulliset kulut, ellei toisin sovita.

Laskutamme asiakkaitamme kuukausittain, ellei toisin erikseen sovita. Laskun maksuaika on 14 päivää.

Saatamme tietyissä tapauksissa edellyttää ennakon maksamista ennen kuin aloitamme toimeksiannon hoitamisen. Hyvitämme ennakon vähentämällä sen tulevista laskuistamme. Toimeksiannosta veloittamamme kokonaispalkkio voi ylittää tai alittaa ennakon määrän.

Laskuun lisätään mahdollinen arvonlisävero (”ALV”) kulloinkin sovellettavan verokannan mukaan sekä 4 %:n yleiskululisä. Yleiskululisä kattaa toimeksiannon hoitamisesta aiheutuneet toimiston yleiskulut. Suomessa käsiteltävissä oikeudenkäyntiasioissa tällaista yleiskululisää ei voida vaatia vastapuolelta osana oikeudenkäyntikuluvaatimusta. Palkkioiden ja yleiskululisän lisäksi veloitetaan toimeksiannon hoitamiseen liittyvät suorat ulkoiset kulut (ilman lisäyksiä). Lisäksi mikäli asiakas edellyttää palkkioidemme ja tuntiemme kirjaamista asiakkaan tai ulkopuolisen tahon ylläpitämään laskutusjärjestelmään, kyseisten kirjausten tekemiseen käytetty aika kirjataan ja laskutetaan erikseen.

Mikäli asiakas joutuu pidättämään maksustaan veron tai muun maksun, tästä aiheutuva ylimääräinen kulu on asiakkaan vastuulla ja asiakkaan on kuitenkin aina maksettava Boreniukselle lasku täysimääräisenä. Perimme viivästyneistä maksuista 10 %:n vuotuista viivästys­korkoa.

4. Esteellisyys

Suoritamme aina sisäisen esteellisyysarvioinnin ennen toimeksiannon vastaanottamista.

Esteellisyysarvioinnista huolimatta saattaa syntyä tilanteita, joissa emme voi edustaa asiakasta vireillä olevassa tai tulevassa toimeksiannossa. Tällaisissa tilanteissa noudatamme meihin sovellettavia asianajajia koskevia sääntöjä. Siksi on tärkeää, että asiakkaamme toimittavat meille kaikki sellaiset tiedot, joiden asiakas katsoo auttavan olemassa olevien tai mahdollisten esteellisyyksien tunnistamisessa, ennen kuin aloitamme toimeksiannon hoitamisen sekä toimeksiannon hoitamisen aikana.

5. Yhteydenpito ja asiakirjat

Sähköpostien suojausjärjestelmämme voi estää sähköpostiviestien perille saapumisen, ja suosittelemme asiakasta varmistamaan tärkeiden sähköpostiviestien perille saapumisen puhelimitse tai muuta viestintätapaa käyttämällä. Mikäli asiakas niin edellyttää, voimme käyttää salattua sähköpostiliikennettä. Kaikki asiakkaalle toimitettava materiaali ja muut kirjallista muotoa vaativat viestit saadaan toimittaa sähköisiä kanavia hyväksikäyttäen.

Toimistomme käyttävät tietojärjestelmiä (mukaan lukien sähköposti-, asiakirjanhallinta-, toiminnanohjaus- ja asiakkuudenhallintajärjestelmät), jotka sisältävät toimeksiantojen tietoja ja niihin liittyviä asiakirjoja. Noudatamme toiminnassamme yleisesti hyväksyttyjä tietoturvakäytäntöjä.

6. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan lainsäädännön, kuten erityisesti rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017), nojalla meillä on velvollisuus tunnistaa asiakkaamme sekä asiakkaidemme edustajat ja tosiasialliset edunsaajat ennen kuin aloitamme toimeksiannon hoitamisen. Meidän tulee lisäksi tietyissä tilanteissa selvittää asiakkaidemme varojen alkuperä.

Saatamme joutua kieltäytymään toimeksiannosta tai keskeyttämään sen hoitamisen, mikäli pidämme tiettyä liiketoimea epäilyttävänä tai mikäli epäilemme, että varoja käytetään terrorismin rahoittamiseen tai rahanpesuun. Lisäksi meidän tulee ilmoittaa havainnoistamme soveltuvalle viranomaiselle. Lain nojalla emme voi kertoa asiakkaallemme, mikäli joudumme ilmoittamaan asiakastamme koskevista epäilyistä viranomaiselle.

Työntekijöillemme tarjotaan säännöllistä koulutusta edellä mainituista aiheista. Suomen Asianajajaliitto valvoo, että noudatamme rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevaa lainsäädäntöä.

7. Pakotteet

Meidän tulee toiminnassamme noudattaa soveltuvia pakotteita koskevia säännöksiä. Mikäli asiakkaamme tai asiakkaassamme suoraan tai epäsuorasti määräysvaltaa harjoittava henkilö tai taho on asetettu esimerkiksi EU:n, Yhdysvaltojen, Yhdistyneen kuningaskunnan tai YK:n ylläpitämälle pakotelistalle tai mikäli toimeksiantoon liittyy sektoraalisia pakotteita, meillä on oikeus ja soveltuvilta osin velvollisuus välittömästi lopettaa tai keskeyttää palveluidemme tarjoaminen tällaiselle asiakkaalle.

8. Ve­ron­vi­ran­omai­sil­le tehtävät ilmoitukset

Joissain tapauksissa saatamme joutua ilmoittamaan asiakkaan arvonlisäverotunnisteen ja ostojen arvon veroviranomaisille.

Meidän tulee ilmoittaa Verohallinnolle tietyistä rajat ylittävistä verosuunnittelujärjestelyistä, mikäli ne saattavat sisältää elementtejä veron kiertämisestä tai välttämisestä. Ilmoitusvelvollisuutemme perustuu DAC6-direktiiviin ja lakiin raportoitavista järjestelyistä verotuksen alalla (1559/2019).

Meitä sitoo Suomen Asianajajaliiton jäsenenä lakisääteinen salassapitovelvollisuus. Emme salassapitovelvollisuutemme johdosta voi ilmoittaa edellä mainittuja järjestelyitä viranomaiselle, jollei asiakas nimenomaisesti sitä vaadi tai mikäli emme voi olla varmoja, että asianajosalaisuus säilyy ilmoittamisesta huolimatta. Mikäli emme kykene ilmoittamaan järjestelystä edellä mainituista syistä, asiakas vastaa siitä, että joko asiakas tai asiakkaan käyttämä toinen neuvonantaja ilmoittaa kyseisistä järjestelyistä veroviranomaisille.

9. Henkilötiedot ja tietosuoja

Käsittelemme henkilötietoja henkilötietojen suojaamiseen sovellettavien lakien (”Tietosuojalait”) mukaisesti muun muassa asiakkaan tunnistamisessa, esteellisyyksien selvittämissä, toimeksiannon hoitamisen yhteydessä, asiakassuhteen hoidossa sekä markkinointitarkoituksissa. Henkilöillä, joiden henkilötietoja käsittelemme, on Tietosuojalakien mukaisesti oikeus saada tietoa käsittelemistämme henkilötiedoista ja oikeus vaatia tietojen korjaamista tai poistamista rekistereistämme. Asiakkaan tulee varmistaa, että se on ilmoittanut työntekijöilleen, edustajilleen ja omistajilleen sekä muille asiakkaan lukuun toimiville tahoille, että niitä koskevia henkilötietoja saatetaan käsitellä näissä yleisissä ehdoissa sekä tietosuojaselosteessamme (saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa www.borenius.com) määritettyihin tarkoituksiin.

10. Im­ma­te­ri­aa­lioi­keu­det

Toimeksiantoon liittyvässä asianajotoiminnassa syntyneet tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ovat Boreniuksen omaisuutta, mutta asiakkaalla on oikeus käyttää niitä toimeksiannon mukaiseen tarkoitukseen.

11. Luot­ta­muk­sel­li­suus

Pidämme asiakkaan meille luovuttamat tiedot sekä asiakkaan kanssa käydyn viestinnän luottamuksellisina meihin sovellettavien lakisääteisten salassapitovelvollisuuksien sekä Suomen Asianajajaliiton asettamien sääntöjen mukaisesti.

Jos asiakas pyytää meitä tekemään yhteistyötä tai hyväksyy yhteistyön tekemisen muiden palveluntarjoajien kanssa toimeksiantonsa yhteydessä, meillä on oikeus, ellei asiakas nimenomaisesti toisin ohjeista, luovuttaa heille sellaista luottamuksellista tietoa ja materiaalia, jonka katsomme olevan tarpeellista toimeksiannon hoitamisen kannalta.

12. Si­sä­pii­ri­toi­mek­sian­not ja si­sä­pii­ri­re­kis­te­ri

Julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevien toimeksiantojen osalta noudatamme sovellettavaa arvopaperilainsäädäntöä ja toimistomme sisäpiiriohjesääntöä sekä ylläpidämme sisäpiirirekisteriä. Asiakkaan tulee ilmoittaa meille, mikäli asiakas haluaa meidän perustavan sisäpiirirekisterin Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 (MAR) ja/tai muiden vastaavien säännösten noudattamiseksi.

13. Asiakirjojen säilyttäminen

Jollei asiakkaan kanssa ole muuta sovittu, säilytämme toimeksiantoihin liittyvät materiaalit kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun toimeksianto on valmistunut tai päätetty. Edellä mainitun ajanjakson jälkeen voimme tuhota materiaalit ilman erillistä ilmoitusta. Jollei asiakkaan kanssa ole muuta sovittu, asiakirjat säilytetään (ja niistä luovutetaan jäljennöksiä) elektronisessa muodossa. Borenius varaa aina oikeuden säilyttää jäljennöksiä toimeksiantoihin liittyvistä materiaaleista soveltuvan lainsäädännön ja Suomen Asianajajaliiton asettamien sääntöjen edellyttämällä tavalla.

14. Referenssit

Kun transaktio tai muu vastaava järjestely on tullut yleiseen tietoon, voimme ilmaista markkinointimateriaalissamme ja verkkosivuillamme edustaneemme asiakasta asiassa. Kyseinen maininta sisältää muilta osin ainoastaan jo aiemmin julkistettuja tietoja.

15. Vastuunrajoitus

Korvausvelvollisuutemme rajoittuu asiakkaalle virheen, laiminlyönnin tai sopimusrikkomuksen johdosta suoraan aiheutuneisiin taloudellisiin menetyksiin. Emme vastaa mistään epäsuorista vahingoista, kuten liikearvon, synergioiden tai liiketoimintamahdollisuuksien menetyksistä tai muista epäsuorista vahingoista. Boreniuksen yhteenlaskettu enimmäisvastuu toimeksiannon hoitamisesta asiakkaaseen (tai kokonaisvastuuta asiakkaisiin, jos toimeksiantoa on hoidettu useammalle asiakkaalle) nähden on rajoitettu i) 5.000.000 euroon, jos palkkiomme (ilman arvonlisäveroa tai suoria kuluja) ylittää 100.000 euroa, ja ii) 1.000.000 euroon, jos palkkiomme vastaa tai on enintään 100.000 euroa (ilman arvonlisäveroa tai suoria kuluja).

Edellä olevaa ehtoa rajoittamatta, mikäli Boreniuksen lisäksi myös toinen neuvonantaja on avustanut asiakasta samassa asiassa, joka on aiheuttanut vastuun, vastuumme rajoittuu aina suhteelliseen osuuteemme kokonaisvahingosta.

Meillä on Suomen Asianajajaliiton edellyttämän pakollisen ammatillisen vastuuvakuutuksen lisäksi laajempi ammatillinen vastuuvakuutus. Vastuumme rajautuu kuitenkin näiden yleisten ehtojen vastuunrajoitusta koskevan kohdan mukaan riippumatta ammatillisen vastuuvakuutuksemme ehdoista.

Suosittelemme asiakastamme selvittämään mahdollisuuden saada korvausta oikeusturvavakuutuksestaan tai muusta vakuutuksestaan. Vastuutamme asiakasta kohtaan alennetaan määrällä, jonka asiakas voi saada vakuutuksestaan tai sellaisen sopimuksen tai korvaussitoumuksen perusteella, jossa asiakas on osapuolena tai edunsaajana, ellei se riko asiakkaan ja vakuutuksenantajan tai kolmannen osapuolen välistä sopimusta tai heikennä asiakkaan oikeuksia vakuutuksenantajaan tai kolmanteen osapuoleen nähden.

Meillä on oikeus alentaa edellä mainittua enimmäisvastuun määrää toimeksiannon tietyn osa-alueen osalta.

Emme vastaa vahingosta, joka aiheutuu asiakkaalle annetun neuvonnan tai laadittujen asiakirjojen käyttämisestä muuhun kuin niiden alkuperäiseen tarkoitukseen.

Palvelumme on tarkoitettu vain asiakkaalle, eikä meillä ole vastuuta kolmansia osapuolia kohtaan. Voimme asiakkaan pyynnöstä kuitenkin myöntää kolmannelle taholle mahdollisuuden luottaa asiakkaalle antamaamme neuvoon (nk. reliance-tilanne), ja tällöin vastuumme on aina rajoitettu näissä yleisissä ehdoissa määritettyjen rajoitusten mukaisesti (mahdollisten muiden rajoitusten lisäksi). Mikäli tästä aiheutuu meille korvausvelvollisuus, tällaiselle kolmannelle taholle maksettavat korvaukset vähentävät vastaavasti vastuutamme asiakastamme kohtaan.

Mikäli toimeksiantomme sisältää veroasioihin liittyvää neuvontaa, emme vastaa mistään asiakkaan maksettavaksi tulevista veroista muutoin kuin siinä tapauksessa, että asiakkaalle aiheutuneet veroseuraamukset ovat merkittävästi korkeammat kuin antamissamme neuvoissa on todettu ja mikäli neuvojen antamisen ajankohtana oli selvää, että asiakas olisi voinut saavuttaa kaupalliset tavoitteensa jonkin vaihtoehtoisen rakenteen tai toimintatavan avulla siten, ettei tällaisen vaihtoehtoisen rakenteen tai toimintatavan käytöstä olisi aiheutunut lisäkustannuksia tai -riskejä, ja asiakas olisi täten välttänyt edellä mainitut veroseuraamukset lopullisesti.

Emme ole vastuussa sellaisesta työstä, jonka olemme toimeksiantoa varten hankkineet ulkopuolisilta neuvonantajilta, kuten muilta asianajotoimistoilta.

Emme vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että olemme toimineet soveltuvien sääntöjen sekä ammatillisten ja eettisten standardien mukaisesti, tai siitä, että olemme suorittaneet tehtävämme ja täyttäneet velvollisuutemme soveltuvan lainsäädännön tai ammatillisten ja eettisten standardien mukaisesti.

Kaikkia vastuunrajoituksia sovelletaan myös kaikkiin Boreniuksen nykyisiin ja entisiin osakkaisiin sekä kaikkiin nykyisiin ja entisiin juristeihin ja muihin Boreniuksen työntekijöihin, mikäli kyseisen henkilön katsotaan olevan henkilökohtaisesti vastuussa pakottavan lainsäädännön perusteella. Ehtoja, jotka rajoittavat asianajajan henkilökohtaista vastuuta, sovelletaan vain lain sallimassa laajuudessa.

16. Toimeksiannon päättäminen

Asiakas voi päättää toimeksiannon milloin tahansa ilmoittamalla siitä meille kirjallisesti.

Meillä on oikeus päättää toimeksianto, mikäli asiakas ei maksa laskuamme eräpäivään mennessä ja mikäli Suomen Asianajajaliiton säännöt soveltuvat asianajajia veloittavat säännökset eivät sitä estä.

Meillä on oikeus ja soveltuvilta osin velvollisuus päättää tai keskeyttää toimeksiannon hoitaminen välittömästi rahanpesun torjuntaa tai pakotteita koskevan sääntelyn perusteella. Joissain tapauksissa meillä saattaa olla Suomen Asianajajaliiton sääntöjen nojalla oikeus tai velvollisuus luopua toimeksiannon hoitamisesta. Toimeksiannon päättämistä näissä tilanteissa ei voida pitää sopimusrikkomuksena.

Toimeksiannon päättämisen yhteydessä asiakkaalla on velvollisuus maksaa palkkio toimittamistamme palveluista toimeksiannon päättämiseen asti sekä korvata toimeksiannon hoitamisesta aiheutuneet kulut.

17. Sovellettava laki

Asiakkaan ja Boreniuksen väliseen toimeksiantosuhteeseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä ja periaatteita.

18. Vaatimusten esittäminen

Mahdolliset korvausvaatimukset on esitettävä meille kirjallisesti 12 kuukauden kuluessa neuvonnan antamisesta tai siitä, kun toimeksiannon tai sen olennaisen osan voidaan kohtuudella katsoa päättyneen, riippuen siitä, kumpi näistä ajankohdista on aikaisempi.

Mikäli asiakkaan korvausvaatimus Boreniusta kohtaan perustuu kolmannen osapuolen (kuten viranomaisen) esittämään vaatimukseen asiakasta kohtaan, meillä on oikeus vastata tällaiseen kolmannen vaatimukseen ja tarvittaessa tehdä siitä sovinto asiakkaan puolesta edellyttäen, että Borenius vapauttaa asiakkaan tällaiseen kolmannen vaatimukseen liittyvästä vastuusta. Boreniuksella ei ole korvausvastuuta kolmannen esittämään vaatimukseen liittyen, mikäli asiakas maksaa, sovittelee tai ryhtyy muihin kolmannen vaatimusta koskeviin toimiin ilman suostumustamme. Mikäli asiakas saa korvauksen meiltä tai vakuutuksestamme, asiakkaan on siirrettävä takautumisoikeus meille tai vakuutusyhtiöllemme.

19. Riitojen ratkaiseminen

Toimeksiannostamme aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki.

Edellä esitetystä huolimatta Boreniuksella on oikeus vaatia maksettavaksi erääntyneen summan suorittamista missä tahansa tuomioistuimessa, joka on toimivaltainen asiakkaaseen tai sen omaisuuteen nähden.

Asiakas voi lisäksi pyytää Suomen Asianajajaliitolta ratkaisua laskua koskevaan erimielisyyteen.

20. Muutokset

Näihin yleisiin ehtoihin voidaan ajoittain tehdä muutoksia. Kulloinkin voimassa olevat ehdot ovat nähtävillä verkkosivuillamme osoitteessa www.borenius.com.

Yleisiin ehtoihin tehtyjä muutoksia sovelletaan ainoastaan sellaisiin toimeksiantoihin, jotka on aloitettu sen jälkeen, kun muutetut ehdot on julkaistu verkkosivuillamme. Toimitamme pyynnöstä viimeisimmän PDF-version yleisistä ehdoistamme.

Versio 10/2023