Yleiset ehdot

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan Borenius Asianajotoimisto Oy:n (”Borenius Suomi”) ja/tai Borenius Attorneys P.C.:n (”Borenius New York”) asiakkailleen tarjoamiin palveluihin. Näissä yleisissä ehdoissa ”Borenius” tai ”me” tarkoittaa sitä Boreniuksen toimistoa (yhtiötä), jonka kanssa asiakas on sopinut toimeksiannosta. Nämä yleiset ehdot syrjäyttävät asiakkaan mahdolliset yleiset ehdot, ellei asiakkaan kanssa ole kirjallisesti sovittu toisin yksittäisen toimeksiannon osalta. Mikäli nämä yleiset ehdot ja mahdollinen toimeksiantosopimus ovat ristiriidassa keskenään, sovelletaan toimeksiantosopimusta.

1. Toimeksiannon hoito

Asiakas on toimeksiantosuhteessa aina kyseisen Boreniuksen toimiston (Borenius Suomi ja/tai Borenius New York), ei luonnollisen henkilön, kanssa. Boreniuksen osakkaat tai työntekijät eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa asiakkaalle, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Jokaiselle toimeksiannolle nimetään vastuuosakas. Vastuuosakas päättää tarvittavista sisäisistä henkilöresursseista ja muista resursseista sen perusteella, mitä asiakas ja Borenius ovat kyseisen toimeksiannon osalta sopineet.

Ulkopuolisten asiantuntijoiden, kuten ulkomaisten asianajotoimistojen, käyttö edellyttää aina asiakkaan etukäteistä suostumusta. Borenius ei vastaa tällaisten asiantuntijoiden veloittamista palkkioista tai kuluista.

2. Palvelut

Toimeksiannon alussa sovitaan tavallisesti toimeksiantoon kuuluvista palveluista ja Boreniuksen roolista kyseisessä toimeksiannossa. Palvelujen laajuutta voidaan myöhemmin muuttaa, kasvattaa tai kaventaa. Mikäli toimeksiantoon kuuluvista palveluissa tai Boreniuksen roolissa tapahtuu merkittäviä muutoksia, tämä voidaan vahvistaa asiakkaalle erikseen kirjallisesti asiakkaan näin pyytäessä.

Boreniuksen asiakkailleen tarjoamat oikeudelliset palvelut perustuvat vain kyseisestä toimeksiannosta saatuihin tietoihin ja ohjeisiin, eikä niitä tule käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Palvelumme kattavat vain oikeudellisen neuvonnan. Mikäli on erikseen sovittu, palveluihimme kuuluu myös veroneuvonta sekä mahdollisten veroseuraamusten arviointi ja niihin liittyvä neuvonta. Palveluihimme ei kuulu neuvonta muissa asioissa, kuten taloudellisiin, teknisiin ja kirjanpidollisiin tai ympäristöön liittyvissä kysymyksissä.

Lakimiehemme voivat antaa oikeudellista neuvontaa vain koskien sen maan oikeusjärjestystä, jossa heillä on tutkinto tai sen perusteella myönnetty toimilupa harjoittaa lakimiehen ammattia. Perustuen yleiseen kokemukseemme oikeudellisista kysymyksistä voimme esittää näkemyksiä myös muiden maiden oikeusjärjestyksiin kuuluvista seikoista, mutta näitä näkemyksiä ei katsota oikeudelliseksi neuvonnaksi, emmekä ota vastuuta niistä.

Tarkoituksenmukaisen oikeudellisen neuvonnan antaminen edellyttää, että asiakas on antanut meille kaiken toimeksiantoon liittyvän oleellisen tiedon ja pitää meidät ajan tasalla mahdollisista muutoksista.

3. Palkkiot ja laskutus

Ellei toisin sovita, palkkiomme määräytyvät muun muassa seuraavien tekijöiden perusteella: (i) käytetty aika; (ii) vaadittu asiantuntemus, kokemus ja resurssit; (iii) toimeksiantoon liittyvät taloudelliset intressit; (iv) mahdolliset riskit; ja (v) asian kiireellisyys.

Palkkioidemme määrään ei vaikuta se, korvaako asiakkaan vakuutus (oikeusturva- tai muu vakuutus) palkkiomme, tai se, määrätäänkö vastapuoli maksamaan asiakkaan kulut. Laskutamme asiakkaitamme suoraan myös silloin, kun asianajokulut korvaa asiakkaalle kolmas osapuoli.

Palkkion määrästä annetut arviot ovat aina suuntaa-antavia ja perustuvat arvion antamisen hetkellä käytettävissämme olevaan tietoon. Arviomme eivät ole sitovia, ellei näin ole erikseen kirjallisesti sovittu.

Meillä on oikeus ryhtyä toimeksiannon hoitamisen kannalta välttämättömiin tai tarpeellisiin toimiin sekä hyväksyä asiakkaan puolesta ja lukuun toimeksiantoon liittyvät kohtuulliset kulut, ellei toisin sovita.

Laskutamme asiakkaitamme kuukausittain, ellei toisin erikseen sovita. Laskun maksuaika on 10 päivää.

Laskuun lisätään mahdollinen arvonlisävero (”ALV”) kulloinkin sovellettavan verokannan mukaan sekä 4 %:n yleiskululisä. Yleiskululisä kattaa toimeksiannon hoitamisesta aiheutuneet toimiston yleiskulut. Suomessa käsiteltävissä oikeudenkäyntiasioissa tällaista yleiskululisää ei voida vaatia vastapuolelta osana oikeudenkäyntikuluvaatimusta. Palkkioiden ja yleiskululisän lisäksi veloitetaan toimeksiannon hoitamiseen liittyvät suorat ulkoiset kulut.

Mikäli asiakas joutuu pidättämään maksustaan veron tai muun maksun, tästä aiheutuva ylimääräinen kulu on asiakkaan vastuulla ja asiakkaan on kuitenkin aina maksettava Boreniukselle lasku täysimääräisenä.

Perimme viivästyneistä maksuista 10 %:n vuotuista viivästyskorkoa.

4. Esteellisyys

Suoritamme sisäisen esteellisyysarvioinnin aina ennen toimeksiannon vastaanottamista.

Esteellisyysarvioinnista huolimatta saattaa syntyä tilanteita, joissa emme voi edustaa asiakasta vireillä olevassa tai tulevassa toimeksiannossa. Tällaisissa tilanteissa noudatamme meihin sovellettavia asianajajia koskevia sääntöjä.

5. Yhteydenpito ja asiakirjat

Sähköpostien suojausjärjestelmämme voi estää sähköpostiviestien perille saapumisen, ja suosittelemme asiakasta varmistamaan tärkeiden sähköpostiviestien perille saapumisen puhelimitse tai muuta viestintätapaa käyttämällä. Mikäli asiakas niin edellyttää, voimme käyttää salattua sähköpostiliikennettä. Kaikki asiakkaalle toimitettava materiaali ja muut kirjallista muotoa vaativat viestit saadaan toimittaa sähköisiä kanavia hyväksikäyttäen.

Toimistomme käyttävät yhteisiä tietojärjestelmiä (mukaan lukien sähköposti-, asiakirjanhallinta-, toiminnanohjaus- ja asiakkuudenhallintajärjestelmät), jotka sisältävät toimeksiantojen tietoja ja niihin liittyviä asiakirjoja. Noudatamme toiminnassamme yleisesti hyväksyttyjä tietoturvakäytäntöjä.

6. Asiakkaan tunnistaminen (Know Your Customer, KYC)

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan lainsäädännön nojalla meillä on velvollisuus tunnistaa asiakkaamme sekä asiakkaiden edustajat ja tosiasialliset edunsaajat. Tietyissä tilanteissa velvollisuutenamme on myös selvittää asiakkaan varojen alkuperä. Meillä on velvollisuus kieltäytyä toimeksiannosta, keskeyttää se tai ilmoittaa siitä viranomaisille, jos asiakas ei toimita vaadittavia tietoja, liiketoimi on epätavallinen tai varoja epäillään käytettävän terrorismin rahoittamiseen tai rahanpesuun, tai jos asiakas tai sen liiketoiminta on pakotteiden kohteena. Näissä tapauksissa velvollisuutemme raportoida ja ilmoittaa havaintomme viranomaisille menee luottamuksellisuuden edelle.

7. ALV-tiedot*

Joissain tapauksissa saatamme joutua ilmoittamaan asiakkaan arvonlisäverotunnisteen ja ostojen arvon veroviranomaisille.

8. Henkilötiedot

Käsittelemme henkilötietoja henkilötietojen suojaamiseen sovellettavien lakien (”Tietosuojalait”) mukaisesti muun muassa asiakkaan tunnistamisessa, esteellisyyksien selvittämissä, toimeksiannon hoitamisen yhteydessä, asiakassuhteen hoidossa sekä markkinointitarkoituksissa. Henkilöillä, joiden henkilötietoja käsittelemme, on Tietosuojalakien mukaisesti oikeus saada tietoa käsittelemistämme henkilötiedoista ja oikeus vaatia tietojen korjaamista tai poistamista rekistereistämme.

9. Im­ma­te­ri­aa­lioi­keu­det ja luot­ta­muk­sel­li­suus

Toimeksiantoon liittyvässä asianajotoiminnassa syntyneet tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ovat Boreniuksen omaisuutta, mutta asiakkaalla on oikeus käyttää niitä toimeksiannon mukaiseen tarkoitukseen.

Pidämme asiakkaan meille luovuttamat tiedot luottamuksellisina meihin sovellettavien asianajajia koskevien sääntöjen mukaisesti.

Julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevien toimeksiantojen osalta noudatamme sovellettavaa arvopaperilainsäädäntöä ja toimistomme sisäpiiriohjesääntöä sekä ylläpidämme sisäpiirirekisteriä.

Jos asiakas pyytää meitä tekemään yhteistyötä tai hyväksyy yhteistyön tekemisen muiden palveluntarjoajien kanssa toimeksiantonsa yhteydessä, meillä on oikeus, ellei asiakas nimenomaisesti toisin ohjeista, luovuttaa heille sellaista luottamuksellista tietoa ja materiaalia, jonka katsomme olevan tarpeellista toimeksiannon hoitamisen kannalta.

10. Referenssit

Kun transaktio tai muu vastaava järjestely on tullut yleiseen tietoon, voimme ilmaista markkinointimateriaalissamme ja verkkosivuillamme edustaneemme asiakasta asiassa. Kyseinen maininta sisältää muilta osin ainoastaan jo aiemmin julkistettuja tietoja.*

11. Vastuunrajoitus

Boreniuksen ja sen osakkaiden yhteenlaskettu enimmäisvastuu toimeksiannon hoitamisesta asiakkaaseen (tai kokonaisvastuuta asiakkaisiin, jos toimeksiantoa on hoidettu useammalle asiakkaalle) nähden on rajoitettu i) 2.000.000 euroon, jos palkkiomme (ilman alv:a tai suoria kuluja) ylittää 100.000 euroa, ja ii) 1.000.000 euroon, jos palkkiomme vastaa tai on enintään 100.000 euroa (ilman alv:a tai suoria kuluja).*

Edellä olevaa ehtoa rajoittamatta, mikäli Boreniuksen lisäksi myös toinen neuvonantaja on avustanut asiakasta samassa asiassa, joka on aiheuttanut vastuun, vastuumme rajoittuu aina suhteelliseen osuuteemme kokonaisvahingosta.

Meillä on Suomen Asianajajaliiton edellyttämän pakollisen ammatillisen vastuuvakuutuksen lisäksi laajempi ammatillinen vastuuvakuutus. Vastuumme rajautuu kuitenkin näiden yleisten ehtojen vastuunrajoitusta koskevan kohdan mukaan riippumatta ammatillisen vastuuvakuutuksemme ehdoista.

Suosittelemme asiakastamme selvittämään mahdollisuuden saada korvausta oikeusturvavakuutuksestaan tai muusta vakuutuksestaan. Vastuutamme asiakasta kohtaan alennetaan määrällä, jonka asiakas voi saada vakuutuksestaan tai sellaisen sopimuksen tai korvaussitoumuksen perusteella, jossa asiakas on osapuolena tai edunsaajana, ellei se riko asiakkaan ja vakuutuksenantajan tai kolmannen osapuolen välistä sopimusta tai heikennä asiakkaan oikeuksia vakuutuksenantajaan tai kolmanteen osapuoleen nähden.*

Meillä on oikeus alentaa edellä mainittua enimmäisvastuun määrää toimeksiannon tietyn osa-alueen osalta.

Emme vastaa vahingosta, joka aiheutuu asiakkaalle annetun neuvonnan tai laadittujen asiakirjojen käyttämisestä muuhun kuin niiden alkuperäiseen tarkoitukseen.

Palvelumme on tarkoitettu vain asiakkaalle, eikä meillä ole vastuuta kolmansia osapuolia kohtaan.

Emme ole vastuussa sellaisesta työstä, jonka olemme toimeksiantoa varten hankkineet ulkopuolisilta neuvonantajilta, kuten muilta asianajotoimistoilta.

Ehtoja, jotka rajoittavat asianajajan henkilökohtaista vastuuta, sovelletaan vain lain sallimassa laajuudessa.

12. Toimeksiannon päättäminen

Asiakas voi päättää toimeksiannon milloin tahansa ilmoittamalla siitä meille kirjallisesti.

Meillä on oikeus päättää toimeksianto, jos asiakas ei maksa laskuamme eräpäivään mennessä, mikäli paikalliset asianajajia veloittavat säännökset eivät sitä estä.

Joissain tapauksissa meillä saattaa olla asianajajia koskevien sääntöjen nojalla oikeus tai velvollisuus luopua toimeksiannon hoitamisesta. Toimeksiannon päättämistä tällä perusteella ei voi pitää sopimusrikkomuksena.

Toimeksiannon päättämisen yhteydessä asiakkaalla on velvollisuus maksaa palkkio toimittamistamme palveluista toimeksiannon päättämiseen asti sekä korvata toimeksiannon hoitamisesta aiheutuneet kulut.

13. Sovellettava laki

Asiakkaan ja Borenius Suomen väliseen toimeksiantosuhteeseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä ja periaatteita.

Asiakkaan ja Borenius New Yorkin väliseen toimeksiantosuhteeseen sovelletaan New Yorkin osavaltion lakeja lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä tai periaatteita.

14. Vaatimusten esittäminen*

Mahdolliset korvausvaatimukset on esitettävä meille kirjallisesti 12 kuukauden kuluessa neuvonnan antamisesta tai siitä, kun toimeksiannon tai sen olennaisen osan voidaan kohtuudella katsoa päättyneen, riippuen siitä, kumpi näistä ajankohdista on aikaisempi.

Mikäli asiakkaan korvausvaatimus Boreniusta kohtaan perustuu kolmannen osapuolen (kuten viranomaisen) esittämään vaatimukseen asiakasta kohtaan, meillä on oikeus vastata tällaiseen kolmannen vaatimukseen ja tarvittaessa tehdä siitä sovinto asiakkaan puolesta edellyttäen, että Borenius vapauttaa asiakkaan tällaiseen kolmannen vaatimukseen liittyvästä vastuusta. Boreniuksella ei ole korvausvastuuta kolmannen esittämään vaatimukseen liittyen, mikäli asiakas maksaa, sovittelee tai ryhtyy muihin kolmannen vaatimusta koskeviin toimiin ilman suostumustamme. Mikäli asiakas saa korvauksen meiltä tai vakuutuksestamme, asiakkaan on siirrettävä takautumisoikeus meille tai vakuutusyhtiöllemme.

15. Riitojen ratkaiseminen

Toimeksiannostamme aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti.

Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki.

Asiakkaan ja Borenius New Yorkin välillä syntyviin palkkioriitoihin sovelletaan New Yorkin osavaltion korkeimman oikeusasteen valitusosaston sääntöjä (toimitamme nämä pyynnöstä asiakkaalle), jonka nojalla asiakkaalla on oikeus vaatia palkkioriidan käsittelyä sitovassa välimiesmenettelyssä, jos palkkion määrä on 1.000–50.000 Yhdysvaltain dollaria.

Asteriskilla merkittyjä kappaleita tai kohtia (*) ei sovelleta Borenius New Yorkin kanssa sovittuihin toimeksiantoihin
Versio 2018-3