Ajankohtaista/9.3.2022

Ukrainan kriisi vaikuttaa rahoitusmarkkinaan

Niina Nuottimäki

 ja 

Riikka Eronen

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on järkyttänyt koko läntistä maailmaa ja saanut voimakasta vastustusta EU:lta (Suomi mukaan lukien) ja Yhdysvalloilta. Moni länsimainen yritys on todennut mahdottomaksi jatkaa liiketoimintaa Venäjällä ja joutunut sen myötä täysin uudenlaisten haasteiden piiriin – osa juuri koronan aiheuttamista haasteista selviydyttyään.

Sanktiot rajaavat väistämättä jo tiettyjen yhtiöiden liiketoimintaa. Liiketoiminnan jatkaminen Venäjällä sen nykyisen johdon alla on haastavaa. Viimeisen viikon aikana moni suomalainen yritys on ilmoittanut vetäytyvänsä Venäjältä, luopuvansa liiketoiminnastaan tai keskeyttävänsä ostot/toimitukset.

Miltä ra­hoi­tus­mark­ki­na näyttää?

Kriisillä ja sen aiheuttamalla epävarmuudella on ollut väistämättä myös jonkun verran vaikutuksia rahoitusmarkkinaan, erityisesti joukkovelkakirjalainapuolella odotetaan markkinan stabilisoitumista. Lainapuolella nähdään jonkun pankkikohtaisia eroja hinnoittelussa ja lainojen maturiteeteissa.

Kestävä rahoitus ja vihreä energia nähdään edelleen tärkeänä ja nykyinen kriisi johtanee jopa näiden merkityksen kasvuun tulevaisuudessa, vaikka tällä hetkellä joudutaan varmastikin miettimään myös hetkellisesti paluuta muihin energiamuotoihin energian saannin turvaamiseksi.

Nykyisessä tilanteessa yhtiöt joutuvat pohtimaan muun muassa seuraavia asioita:

1. Sanktiot: Mitkä sanktiot rajoittavat yhtiötä? Onko prosessit kunnossa tämän valvomiseksi? Entä Venäjän mahdolliset vastasanktiot?
2. Venäjän liiketoiminnasta luopuminen: Miten tehtävissä, mitä seuraamuksia esim. työoikeudellisesti sekä verotuksellisesti? Miten esim. raaka-aineostot tai tuotanto voidaan jatkossa hoitaa? Uhkaukset kansallistamisesta.
3. Rahaliikenne: Miten turvataan maksujen saanti Venäjältä/ maksut Venäjälle?
4. Tiedonantovelvoitteet: Arvopaperimarkkinalain mukainen tiedonantovelvollisuus, velkainstrumenttien tiedonantovelvollisuus ja näiden yhteensovittaminen. Mahdollisuudet siirtää kvartaaliraportointia.

Lisäksi yhtiöiden vel­ka­ra­hoi­tuk­sen osalta hyvä huomioida seuraavat:

5. Sanktiot: Onko rahoitusdokumentaatiossa vielä tiukempia sanktioehtoja kuin ne, jotka velvoittavat yhtiötä normaalisti? Voiko pankeilta tulla tarpeita tiukentaa sanktioehtoja Venäjän toimien johdosta?
6. Finanssikovenantit: Miten suuri vaikutus Venäjän liiketoiminnalla on ollut yhtiön toimintaan, mikä vaikutus ruplan kurssin romahduksella ja mitä vaikutuksia liiketoiminnan lakkauttamisella mahdollisesti on yhtiön tunnuslukuihin ja mahdollisiin finanssikovenantteihin?
7. Material Adverse Effect -ehto rahoitussopimuksissa: Voiko tilanne johtaa yhtiön kannalta MAE-ehdon rikkoutumiseen? MAE-ehdon rikkoutuminen oikeuttaa lainanantajan eräännyttämään lainan ja kieltäytymään uusien nostojen tekemisestä. MAE-ehto on tyypillisesti viimesijainen keino lainanantajilla eräännyttämisoikeuden käyttöön, sen sijaan yhtiön johdolta usein edellytetään sen vahvistamista, ettei yhtiö ole rikkonut MAE-ehtoa uutta lainaa nostettaessa.
8. Cessation of Business, Disposals, Mergers and Demergers, Change of Business, Insolvency -ehdot rahoitussopimuksissa: Johtaako Venäjän liiketoiminnan lopettaminen tai alasajo näiden ehtojen rikkoutumiseen? Tämä tilanne voisi antaa lainanantajille oikeuden eräännyttää lainat.
9. Force Majeure rahoitussopimuksissa: Forje Majeure -ehto ei ole kovinkaan tyypillinen lainasopimuksissa, sen sijaan sitä näkee monissa joukkovelkakirjalainaehdoissa sekä johdannaissopimuksissa. Onko Venäjän aloittama sota force majeure -tyyppinen peruste tiettyjen ehtojen täyttämättä jättämiselle?

Euro

Varautuminen kannattaa

Mikäli nykyinen tilanne johtaa merkittäviin muutoksiin yhtiön liiketoiminnassa, on hyvä perehtyä rahoitusdokumentaation ehtoihin ja mahdollisiin muutostarpeisiin sekä sopimusten mukaisiin muutosprosesseihin. Keskustelut rahoittajien kanssa on hyvä aloittaa hyvissä ajoin.

Epävarmuus markkinoilla voi johtaa nouseviin energiahintoihin ja inflaatiopaineisiin, mikä voi vaikuttaa rahoituksen saatavuuteen markkinoilta sekä rahoituksen ehtoihin. Koronatilanteesta oppineina prosessit ja dokumentaatio kannattaa olla valmiina odottamassa markkinan stabilisoitumista.

Jos yllä esitetyt näkökulmat herättävät kysymyksiä tai haluat muutoin keskustella lisää aiheesta, asiantuntijamme keskustelevat mielellään kanssanne.

Niina Nuottimäki

Niina toimii neuvonantajana rahoitukseen, lainapääomamarkkinoihin ja velkajärjestelyihin liittyvissä toimeksiannoissa. Hänellä on kattavaa kokemusta sekä kotimaisista että rajat ylittävistä velkarahoitteisista yrityshankinnoista, projektirahoituksesta, yrityslainoista, kiinteistörahoituksesta ja velkaemissioista. Niina vastaa Boreniuksen Banking & Finance -tiimistä yhdessä Riikka Erosen kanssa.

Riikka Eronen

Riikka neuvoo asiakkaitamme rahoitukseen liittyvissä transaktioissa ja velkajärjestelyissä. Hänellä on kattavaa kokemusta rahoitustransaktioista, mukaan lukien yrityslainat, kiinteistörahoitus, yrityskauppojen rahoitus sekä muu yritysjärjestelyihin liittyvä rahoitus.

Riikka vastaa Boreniuksen Banking & Finance -tiimistä yhdessä Niina Nuottimäen kanssa.