Ajankohtaista/3.3.2022

Miten hyödyntää ennakollista keskustelua veroriskien hallinnassa?

Heikki Wahlroos

 ja 

Max Malinen

Verohallinnolta on voinut jo usean vuoden ajan saada ennakollisen kannanoton verokohtelua koskevaan kysymykseen ns. ennakollisessa keskustelussa. Olemme kirjoittaneet tästä samasta aiheesta aiemmin menettelyn prosessinäkökulmasta ja siihen valmistaututumisesta. Nyt olemme saaneet lisää käytännön kokemusta ja päässet hyödyntämään tätä työkalua laajemmin erityyppisissä tilanteissa.

Mitä ennakollisella keskustella tarkoitetaan?

Ennakollinen keskustelu on prosessi, jossa on mahdollisuus saada Verohallinnon ennakollinen, sitova kannanotto verotusta koskevaan kysymykseen. Prosessi koostuu tyypillisesti etukäteen valmistellun kirjallisen materiaalin toimittamisesta ja yhdestä tai useammasta tapaamisesta Verohallinnon asiantuntijoiden kanssa.

Ennakollinen keskustelu toimii erityisen hyvin tilanteissa, joissa aikataulu ei mahdollista ennakkoratkaisua ja joissa yhtiö ei halua ottaa riskiä verokohtelusta. Myös siirtohinnoitteluasiat ja arvonmäärityskysymykset soveltuvat ennakolliseen keskusteluun. Tyypillisesti samassa keskustelussa voidaan käsitellä tuloverotus, arvonlisäverotus ja varainsiirtoverotus. Ennakollinen keskustelu voidaan käydä, vaikka asia sisältäisi MAR:n mukaista sisäpiiritietoa.

Stairs

Käytännön esimerkkejä

Olemme hyödyntäneet ennakollista keskustelua suuryritysten, pankkien ja vakuutusyhtiöiden, perheyhtiöiden, pääomasijoittajien ja ulkomaisten yhtiöiden puolesta esimerkiksi seuraavissa tilanteissa.

1. Yrityskaupat

 • Erilaiset carve-out rakenteet ja niiden verokohtelu (esim. jakautuminen signingin ja closingin välillä)
 • JV-hankkeiden toteutus yritysjärjestelyineen
 • Ostajan korkomenojen vähennyskelpoisuus
 • Transaktiokulujen vähennyskelpoisuus arvonlisäverotuksessa

2. Konsernin sisäiset järjestelyt

 • EVL:n mukaiset neutraalit yritysjärjestelyt (sulautuminen, jakautuminen, liiketoimintasiirto, osakevaihto) ja niiden verokohtelu
 • Arvonmääritys konsernin sisäisissä kaupoissa
 • Tytäryhtiöosakkeiden verovapaat luovutukset konsernin sisäisissä kaupoissa
 • Rajat ylittävät rakennejärjestelyt

3. Siirtohinnoittelu

 • Siirtohinnoittelumallin muutokset

4. Lähdeverotus ja ulkomaiset yhtiöt

 • Ulkomaisten vakuutusyhtiöiden Suomesta saamien osinkojen lähdeverotus ja lähdeveromenettely
 • Suomesta saadun tulon määritelmä kiinteistösijoitusrakenteissa ja varainsiirtoverokohtelu
 • Ulkomaisen vakuutusyhtiön Suomesta saaman kiinteistötulon verotus
 • Kiinteän toimipaikan syntyminen ulkomaiselle yhtiölle Suomeen

5. Kannustinjärjestelmät

 • Osakekannustinjärjestelmien verotus, pääomatulon ja ansiotulon välinen rajanveto
 • Uuden henkilöstöantisäännöksen soveltaminen yleensä, ja erityisesti yhtiön pörssilistautumisen yhteydessä
 • Kasvuyhtiön arvonmääritys työsuhdeoptioita käytettäessä, liquidation preference -lausekkeet arvonmäärityksessä

6. Muu yritysverotus

 • Saamisten alaskirjausten vähennyskelpoisuus velallisen insolvenssitilanteissa

7. Arvonlisäverotus

 • Palvelun myynnin verottomuuden varmistaminen
 • Arvonlisäverolain 19 c §:n soveltuminen liiketoimintasiirtoon

8. Kiinteistöverotus

 • Arvostuskysymykset kiinteistöverotuksessa
 • Erilaisten rakennelmien kiinteistöveron alaisuus

Hyvä työkalu tul­kin­nan­va­rai­sis­sa kysymyksissä

Ennakollinen keskustelu on kokemuksemme mukaan käyttökelpoinen työkalu tulkinnanvaraisten kysymysten tehokkaaseen selvittämiseen etukäteisesti. Parhaimmillaan se tarjoaa joustavan mahdollisuuden keskustella eri toimintavaihtoehdoista etukäteen Verohallinnon kanssa siten, että yhtiö voi valita toimintamallin, johon ei sisälly verotuksellisia epävarmuuksia.

Kaikki verokysymykset eivät sovellu ennakolliseen keskusteluun. Silloin kun yhtiö katsoo, että Verohallinnon vakiintunut tulkinta tai Verohallinnon ohjeet ovat lain vastaiset, asiaan on parempi hakea ratkaisua esimerkiksi ennakkoratkaisuprosessin kautta. Lisäksi kokemustemme mukaan arvonlisäverotuksessa on otettu kohtuullisen tiukka linja ja vaadittu ennakkoratkaisun hakemista tulkinnanvaraisissa kysymyksissä.

Ennakollista keskustelua on hyvä harkita etukäteisesti, ja yhtiön tulee valmistautua siihen huolellisesti.

Jos yllä esitetyt näkökulmat herättävät kysymyksiä tai haluat muutoin keskustella lisää aiheesta, asiantuntijamme keskustelevat mielellään kanssanne.

Heikki Wahlroos

Heikki neuvoo asiakkaitamme kotimaiseen ja kansainväliseen yhtiö- ja henkilöverotukseen liittyvissä asioissa. Heikillä on kattavaa kokemusta yrityskaupparakenteista ja niihin liittyvistä veroasioista sekä kiinteistö- ja pääomasijoitussektorin verotuksesta. Heikki neuvoo asiakkaitamme säännöllisesti erilaisissa veroriitatilanteissa, jotka vaihtelevat kotimaisista verotarkastuksista aina kansainvälisiin siirtohinnoitteluoikeudenkäynteihin. Yrityskauppojen ja veroriitojen lisäksi Heikillä on kattavaa kokemusta johdon kannustinjärjestelmien ja ylimmän johdon tulojen rajat ylittävästä verotuksesta sekä yleisesti henkilökohtaisesta tuloverotuksesta.

Max Malinen

Max neuvoo yritys- ja yksityisasiakkaitamme kansallisissa ja kansainvälisissä verokysymyksissä, kuten veroriidoissa, transaktioissa ja yrityssaneerauksissa.

Max työskentelee Boreniuksen Tax-tiimissä.